Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálne stránky Lietavská Lúčka

Obec Lietavská Lúčka

Výluka 21. novembra 2017

oznam

Zverejnené 16.11.2017


 

KNIŽNICA - hodiny pre verejnosť

logo_knihy

Pondelok 09.00 - 11.00   Utorok   15.00 - 17.00 Streda 09.00 - 11.00   Štvrtok   15.00 - 17.00 Piatok 09 ...viac...

Zverejnené 30.10.2017


 

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru počas vykurovacieho obdobia

Vážení občania !
Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás kaž ...viac...

Zverejnené 18.10.2017


 

Zber PLASTOV

plast_nadoba

Obecný úrad v Lietavskej Lúčke oznamuje občanom, ktorí obrdžali smetnú nádobu na triedený odpad – PLASTY, že vývoz týchto nádob bude v stanovenom čase uvedenom nižšie.
 
Harmonogram vývo ...viac...

Zverejnené 7.7.2017


 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady dňa 28.06.2017 vydal rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017.
viac...

Zverejnené 29.6.2017


 

PREDMETY TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY

inzerat

Máte doma predmety po starých rodičoch, ktoré už nepotrebujete? U nás nájdu opäť svoje uplatnenie. Krajské kultúrne stredisko v Žiline sa poďakuje za PREDMETY TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY NA REKONŠTRUKCI ...viac...

Zverejnené 25.5.2017


 

Registrácia

Obec Lietavská Lúčka ponúka návštevníkom webovej stránky obce možnosť zaregistrovať sa a nechať sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke. Využite novú možnosť získania informácií o dianí v ...viac...

Zverejnené 24.2.2015


 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina
odbor výstavby a bytovej politiky
Andreja Kmeťa č. 17, 010 01  Žilina
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.
...viac...

Zverejnené 16.11.2017


 

Verejná telekomunikačná optická sieť KOREX I.Etapa - rozhodnutie o zamietnutí návrhu na rozhodnutie o umiestnení stavby

Zverejnené 13.11.2017


 

Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja - zaslanie oznámenia

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja je zverejnené http://www.enviroportal.sk/sk/eia
viac...

Zverejnené 13.11.2017


 

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Lietavská Lúčka ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Lietavská Lúčka v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa ne ...viac...

Zverejnené 10.11.2017


 

Návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, oznámenie o začatí prerokovávania, žiadosť o podanie pripomienok

Obec Lietavská Lúčka v zmysle zák.č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení ako i vyhl. č. 55/2001 Z. z. obstaráva územný plá ...viac...

Zverejnené 10.11.2017


 

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

stavba: Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala
stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
stavebné objekty:
612-00 Prípojka VN pre tunel Višňové VP
      PS 201 Úprava 22 kV rozvod ...viac...

Zverejnené 6.11.2017


 

Dražobná vyhláška

Dražba nehnuteľnosti byt č. 15, vchod 1, 1. poschodie, obytný dom súp. č. 243 postavný na parcele KN-C 166 o výmere 374 m2 zastavané plochy a nádvoria a podiel priestoru vo veľkosti 317/7587 na spoloč ...viac...

Zverejnené 23.10.2017


 

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia

stavba: Montážny závod HYUNDAM Slovakia- text
dokumnet je prístupný na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia
viac...

Zverejnené 13.10.2017


 

webygroup

dnes je: 19.11.2017

meniny má: Alžbeta

Počasie

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

2585083

Úvodná stránka