Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálne stránky Lietavská Lúčka

Úradná tabuľa

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaníVytlačiť
 

Zmena navrhovanej činnosti "(zmenač.6) Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové"
rozhodnutie vydal: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


 
 

Infomácia o začatí vyvlastňovacieho konaniaVytlačiť
 

Okresný úrad Žilina
odbor výstavby a bytovej politiky
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastnení“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť

o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu
„Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné informácie:

 • účel vyvlastnenia: nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa
 • údaje o vyvlastniteľovi: NDS, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava – Karlova Ves, IČO: 35919001
 • katastrálne územie: Lietavská Lúčka
 • parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KN-C 1172/62 o výmere
  9 m2.

Podľa ust. § 10 ods. 3, zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.


 
 

Infomácia o začatí vyvlastňovacieho konaniaVytlačiť
 

Okresný úrad Žilina
odbor výstavby a bytovej politiky

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastnení“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť

o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu
„Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné informácie:

 • účel vyvlastnenia: dočasné obmedzenie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia - dočasný záber di 1 roka v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby „Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“
 • údaje o vyvlastniteľovi: NDS, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava – Karlova Ves, IČO: 35919001
 • katastrálne územie: Lietavská Lúčka
 • parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KN-E č. 1078.

Podľa ust. § 10 ods. 3, zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.


 
 

Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončenímVytlačiť
 

stavba: Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala
stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

stavebných objektov:
342-00  Úprava bezmenného potoka km 41.230
401-05  Vyústenie vetracej šachty


 
 

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončenímVytlačiť
 

stavba: Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

stavebné objekty:
SO 101-00 Diaľnica D1 km 24,000 – 35,435 Zemné teleso (zmena „b“), časť „Oporný múr v km 25,900 pri ORL 1“, „Portály pre dopravné značenie“
SO 655-00 Informačný systém diaľnice – stavebná časť (portály a základy)
Tunel Ovčiarsko
SO 407-00 Razený tunel, južná tunelová rúra, vozovka tunela (419-00) – (zmena „A“)
SO 408-00 Razený tunel, severná tunelová rúra, vozovka tunela (419-00) – (zmena „A“)
Tunel Žilina
SO 447-00 Razený tunel, južná tunelová rúra, vozovka tunela (459-00)
SO 448-00 Razený tunel, severná tunelová rúra, vozovka tunela (459-00)


 
 

Infomácia o začatí vyvlastňovacieho konania Vytlačiť
 

Okresný úrad Žilina
odbor výstavby a bytovej politiky
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastnení“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť

o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu
„Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné informácie:

 • účel vyvlastnenia: dočasné obmedzenie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia - dočasný záber di 1 roka v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby „Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“
 • údaje o vyvlastniteľovi: NDS, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava – Karlova Ves, IČO: 35919001
 • katastrálne územie: Lietavská Lúčka
 • parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KN-C č. 1174/178 na LV č. 2701.

Podľa ust. § 10 ods. 3, zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.


 
 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Lietavská Lúčka 2018-2023 - verejná diskusiaVytlačiť
 

Obec Lietavská Lúčka podľa § 83 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, predkladá návrh komunitného plánu sociálnych služieb a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu.


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

od 29.05.2018 od 06.00 h do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti .

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážanic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 
 

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutiaVytlačiť
 

stavba: Montážny závod HYUNDAM Slovakia- text

dokumnet je prístupný na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia

Súbor na stiahnutie kopia_ziadosti.pdf kopia_ziadosti.pdf (685.9 kB)

 
 

webygroup

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

Počasie

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

3137481

Úvodná stránka