Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálne stránky Lietavská Lúčka

Úradná tabuľa

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konaniaVytlačiť
 

Okresný úrad Žilina
odbor výstavby a bytovej politiky
oddelenie štátnej stavebnej správy
Andreja Kmeťa č. 17, 010 01  Žilina

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastnení“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť

o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu
„Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné informácie:

účel vyvlastnenia: vyvlastnenie pozemku pre trvalý záber v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby „Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“

údaje o vyvlastniteľovi: NDS, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 35919001

katastrálne územie: Lietavská Lúčka

parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. KNE 2053/4.

Podľa ust. § 10 ods. 3, zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú


 
 

Oznámenie o zmene stavby pred jej dokončenímVytlačiť
 

stavba:Diaľničný privádzač Lietavsk á Lúčka – Žilina
stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

stavebné objekty:
102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina km 1,600-2,500.


 
 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.Vytlačiť
 

Okresný úrad Žilina
odbor výstavby a bytovej politiky
Andreja Kmeťa č. 17, 010 01  Žilina

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastnení“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť

o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu
„Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina“

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné informácie:

  • účel vyvlastnenia: vyvlastnenie pozemku pre trvalý záber v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby „Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina“
  • údaje o vyvlastniteľovi: NDS, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 35919001
  • katastrálne územie: Lietavská Lúčka
  • parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC 1136/12 na LV č. 1124.
  • Podľa ust. § 10 ods. 3, zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

 
 

Verejná telekomunikačná optická sieť KOREX I.Etapa - rozhodnutie o zamietnutí návrhu na rozhodnutie o umiestnení stavbyVytlačiť
 


 
 

Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja - zaslanie oznámeniaVytlačiť
 

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja je zverejnené http://www.enviroportal.sk/sk/eia


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Lietavská Lúčka ako prípad hodný osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Obec Lietavská Lúčka v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nebytový priestor č. 4, nachádzajúci sa v Hasičskej zbrojnici v Lietavskej Lúčke, ul. Žilinská cesta, o celkovej výmere 20,00 m2 :

Obec Lietavská Lúčka je vlastníkom stavby so súp. č. 14, na ul. Žilinská cesta v Lietavskej Lúčke, nachádzajúci sa v katastrálnom území Lietavská Lúčka, zapísaný na liste vlastníctva č. 1033 na katastrálnom odbore Okresného úradu Žilina, v ktorej sa nachádza predmet nájmu.

Nájomcom bude:   Ing. Stanislav Gejdoš, Cementárenská 85/33, Lietavská Lúčka,
IČO: 48234494

Výška nájomného je stanovená na za kalendárny rok nasledovne
ostatné priestory: 5,97 € /m2/rok
kancelárske priestory: 7,30 € /m2/rok

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Prípad hodný osobitného zreteľa je zdôvodnený tým, že budova hasičskej zbrojnice nie je prioritne určená na prenájom. Uvedený priestor svojou veľkosťou a polohou v budove nie je využiteľný na komerčné účely.


 
 

Návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, oznámenie o začatí prerokovávania, žiadosť o podanie pripomienokVytlačiť
 

Obec Lietavská Lúčka v zmysle zák.č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení ako i vyhl. č. 55/2001 Z. z. obstaráva územný plán obce.

V tejto súvislosti podľa § 20, ods.(3) zák.č. 50/1976 Zb. v platnom znení oznamuje  začatie prerokovania návrhu zadania pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka a predkladá ho na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli obce  ako i na webovej stránke obce: www.lietavskalucka.sk a na uplatnenie pripomienok.

Návrh zadania obsahuje návrh cieľov a požiadaviek, ktoré treba riešiť v územnom pláne obce Lietavská Lúčka, ako i požiadavky na formu, rozsah a obsah územného plánu obce.

Verejnosť t.j. fyzické a právnické osoby (občania, spoločenské organizácie, podnikateľské subjekty...) sú  oprávnené  podať  pripomienky  k  návrhu zadaniu v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, a to na Obecný úrad Lietavská Lúčka.

Na pripomienky uplatnené po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude prihliada


 
 

Dražobná vyhláškaVytlačiť
 

Dražba nehnuteľnosti byt č. 15, vchod 1, 1. poschodie, obytný dom súp. č. 243 postavný na parcele KN-C 166 o výmere 374 m2 zastavané plochy a nádvoria a podiel priestoru vo veľkosti 317/7587 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku.


 
 

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutiaVytlačiť
 

stavba: Montážny závod HYUNDAM Slovakia- text

dokumnet je prístupný na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia

Súbor na stiahnutie kopia_ziadosti.pdf kopia_ziadosti.pdf (685.9 kB)

 
 

webygroup

dnes je: 25.11.2017

meniny má: Katarína

Počasie

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

2615660

Úvodná stránka