Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálne stránky Lietavská Lúčka

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevínVytlačiť
 

Obec Lietavská Lúčka, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“)

oznamuje,

že na základe žiadosti žiadateľa Lesný a pasienkový urbariát spoločenstiev obce Lietavská Lúčka, Kunerad, Dubravy - pozemkové spoločenstvo, Žilinská cesta 14/27, 013 11  Lietavská Lúčka bolo začaté správne konanie vo veci udelenia súhlasu na výrub 11 ks borovica, 1 ks smrek, 1 ks lipa a 200 m2 krovín nachádzajúcich sa na parcelách KN-E 918 v k.ú. Lietavská Lúčka. Ako dôvod výrubu krovín žiadateľ uviedol: starostlivosť o pozemky, tzn. dodržanie zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko všetky pozemky na ktorých sa nachádzajú náletové kroviny, sú na trvalých trávnatých porastoch.

Účastníkom konania je podľa zákona aj fyzická osoba, občianska iniciatíva alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ktorá spĺňa podmienky ustanovenia § 82 ods. 3 zákona. Určená lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona je päť pracovných dní od dňa zverejnenia tohto oznamu na www.lietavskalucka.sk. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: obec@lietavskalucka.sk.


 
 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Vyvlastniteľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava prostredníctvom Ing. Marty Slamkovej podala dňa 15.1.2018 na Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline ako vecne a miestne príslušnému úradu, návrh na vyvlastnenie pozemkov pre objekty  stavby

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové

Podľa geometrického plánu č. 36315583-36-2005 ide o pozemky v k.ú. Lietavská Lúčka: parc. č. KNC 986/5, 1152/43,40,23,41,38,37,36,35,34,45,33,32;1149/21, 1151/132,131, 1150/8, 1149/22,31,19,17,18,20, 1152/39, 1150/9 všetky zapísané na LV č. 2266 vlastníka, ktorý má podľa potvrdenia Centr. pracoviska registra MV SR hlásený pobyt bezdomovca obce Lietavská Lúčka.

Okresný úrad, odbor výstavby týmto oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania podľa § 10, ods. 4 vyvlastňovacieho zákona a súčasne podľa § 10, ods. 10 tohto zákona

nariaďuje
na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční na Okresnom úrade v Žiline, odbore výstavby a BP na ul. Vysokoškolákov č. 8556/33B, II. podlažie, č. dv. 8/1
dňa 28.2.2018 (o 9.00 h).

Do podkladov možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom Okresnom úrade, v stránkové dni a pri ústnom pojednávaní. Ak účastníci vyvlastňovacieho konania majú námietky proti vyvlastneniu, podľa § 10, ods. 12 vyvlastňovacieho zákona, ich musia uplatniť najneskôr pri ústnom konaní. Na námietky uplatnené neskôr  a na námietky, ktoré boli v územnom konaní zamietnuté, alebo ktoré mohol účastník konania uplatniť v územnom konaní podľa vyvlastňovacieho zákona, sa neprihliada.

Podľa § 10 ods. 13 vyvlastňovacieho zákona účastník konania môže uplatniť námietku predpojatosti, ktorá obsahuje skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca správneho orgánu najneskôr na ústnom konaní alebo do 30 dní odo dňa, keď sa o týchto skutočnostiach dozvedel. V námietke predpojatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod pre ktorý má byť zamestnanec správneho orgánu vylúčený a kedy sa účastník konania podávajúci námietku predpojatosti o dôvode vylúčenia dozvedel.

Ak sa nechá niektorý účastník v konaní zastupovať, jeho zástupca musí preložiť písomné splnomocnenie s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Podľa § 10 ods. 8 zákona o vyvlastnení vlastník pozemku je povinný zdržať sa nakladania s vyvlastňovaným pozemkom odo dňa doručenia tohto oznámenia a začatí vyvlastňovacieho konania, okrem práva uzavrieť nájomnú zmluvu alebo zmluvu s vyvlastniteľom.

Podľa § 10 ods. 9 zákona o vyvlastnení Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor je povinný zapísať obmedzujúcu poznámku na vyššie uvedené parcely po doručení tohto oznámenia.


 
 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konaniaVytlačiť
 

Okresný úrad Žilina
odbor výstavby a bytovej politiky
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastnení“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť

o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu
„Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové“

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné informácie:

účel vyvlastnenia: vyvlastnenie pozemku pre trvalý záber v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové“

údaje o vyvlastniteľovi: NDS, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 35919001

katastrálne územie: Lietavská Lúčka

parcelné číslo pozemku, ktoré je predmetom vyvlastnenia: parc. KN-E č. 1936 na LV č. 1831, KN-E 1967 na LV 1821.

Podľa ust. § 10 ods. 3, zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.


 
 

Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského krajaVytlačiť
 

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina zo zisťovacieho konania

Súbor na stiahnutie roz ZaD 5 VUC.pdf roz ZaD 5 VUC.pdf (625.2 kB)

 
 

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutiaVytlačiť
 

stavba: Montážny závod HYUNDAM Slovakia- text

dokumnet je prístupný na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia

Súbor na stiahnutie kopia_ziadosti.pdf kopia_ziadosti.pdf (685.9 kB)

 
 

webygroup

dnes je: 24.2.2018

meniny má: Matej

Počasie

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

2879519

Úvodná stránka