Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálne stránky Lietavská Lúčka

Úradná tabuľa

Zariadenie na zber odpadov - prevádzka Lietavská LúčkaVytlačiť
 

Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina

 

Vec:  „Zariadenie na zber odpadov – prevádzka Lietavská Lúčka“  zaslanie zámeru a oznámenie o začatí správneho konania

Navrhovateľ, METALIMPEX SLOVAKIA s.r.o., Coburgova 84, 917 02  Trnava, IČO 35 895 373, doručil Okresnému úradu Žilina, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon EIA“) zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na uber odpadov – prevádzka Lietavská Lúčka“, vypracovaný spracovateľom Ing. Dominika Ďurišová, OPŽP SK s.r.o., Horná lehota 104, 027 41  Oravský Podzámok. Navrhovaná činnosť je situovaná na pozemku p.č. KN-C 711/2 v k.ú. Lietavská Lúčka.

Zámer navrhovanej činnosti je verejnosti sprístupnený po dobu 21 dní.

Zámer je zverejnený na stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-odpadov-prevadzka-lietavska-lucka

Do oznámenia je možné nahliadnuť počas stránkových hodín na Obecnom úrade v Lietavskej Lúčke do 7. septembra 2018.


 
 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb a Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvoduVytlačiť
 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia
volieb do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018

Obec  Lietavská Lúčka podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona číslo 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb je 1881.

 

Oznámenie
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Lietavskej Lúčke podľa § 166 ods. 3 zákona číslo 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bodu 2 rozhodnutia predsedu NR SR č. 203/2018Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, uznesením č. 6/XXVIII/2018, zo dňa 02. 07. 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Lietavskej Lúčke bude mať celkom 9 poslancov.
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lietavskej Lúčke uznesením zo dňa 02. 07. 2010 č. 6/XXVIII/2018 určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Lietavská Lúčka na celé funkčné obdobie 2018/2022 na plný úväzok


 
 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavba: Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba rod. domu č.súp. 299
Stavebník: Ján Branda a Zuzana Brandová, Študentská 2/17, 010 03  Považský Chlmec

Súbor na stiahnutie situacia.pdf situacia.pdf (390.5 kB)

 
 

Územný plán mesta Žilina- Zmeny a doplnky č.6a (ÚPN - M Žilina ZaD č.6a) - zaslanie oznámeniaVytlačiť
 

Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina

 

Vec:  Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 6a (ÚPN-M Žilina – ZaD č.6a)“ – zaslanie oznámenia

Obstarávateľ, Mesto Žilina, Námestie Obetí komunizmu č. 1, 011 31  Žilina, doručil Okresnému úradu Žilina, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon EIA“) Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 6a (ÚPN-M Žilina – ZaD č. 6a)“, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.

Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona predmetom posudzovania podľa tohto zákona.

Okresný úrad Žilina, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vyzýva príslušné obce, aby ste podľa § 6 ods. 3 zákona, ako dotknuté obce informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenie a nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 dní od jeho doručenia.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 6a (ÚPN-M Žilina – ZaD č. 6a)“ je zverejnené aj na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-zilina-zmeny-doplnky-c-6a-upn-m-zilina-zad-c-6a-


 
 

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konaniaVytlačiť
 

Okresný úrad Žilina
odbor výstavby a bytovej politiky
oddelenie štátnej stavebnej správy
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastnení“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť

o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu
„Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné informácie:

  • účel vyvlastnenia: dočasné obmedzenie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia – dočasný záber do 1 roka v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“
  • údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava – Karlova ves, IČO: 35919001
  • katastrálne územie: Lietavská Lúčka
  • parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KN-C č. 1174/179 na LV 2701.

Podľa ust. § 10 ods. 3, zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.


 
 

Územné rozhodnutieVytlačiť
 

Stavba: Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie 2. etapa
Stavebník: Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11  Lietavská Lúčka

Objektová skladba:
SO 01 Rozšírenie splaškovej kanalizácie - 2. etapa
SO 02 Rozšírenie vodovodu - 2. etapa
 


 
 

Územné rozhodnutieVytlačiť
 

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku v Lietavskej Lúčke
Stavebník: Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11  Lietavská Lúčka

Objektová skladba:
SO 301 Spevnené plochy
SO 302 Drobná architektúra a systém separovaného zberu
SO 303 Sadové úpravy
SO 304 Verejné osvetlenie


 
 

Oznámenie o zmene Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - VišňovéVytlačiť
 

Obec Lietavská Lúčka podľa § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje občanom adresu, kde je možné nahliadnuť do Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (zmena č. 7) „D1 Lietavská Lúčka – Višňové“, ktorého navrhovateľom je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave, v zastúpení Terraprojekt, a.s., Podunajská 24, 821 06  Bratislava. Adresa zverejnenia je:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-zmena-c-7-dialnica-d1-lietavska-lucka-visnove

Ďalej oznamujeme občanom, že Oznámenie o zmene je verejnosti prístupné na Obecnom úrade v Lietavskej Lúčke počas stránkových hodín.


 
 

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutiaVytlačiť
 

stavba: Montážny závod HYUNDAM Slovakia- text

dokumnet je prístupný na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia

Súbor na stiahnutie kopia_ziadosti.pdf kopia_ziadosti.pdf (685.9 kB)

 
 

webygroup

dnes je: 19.8.2018

meniny má: Lýdia

Počasie

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

3278353

Úvodná stránka