Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Obec Lietavská Lúčka

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Vyvlastniteľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava prostredníctvom Ing. Marty Slamkovej podala dňa 15.1.2018 na Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline ako vecne a miestne príslušnému úradu, návrh na vyvlastnenie pozemkov pre objekty  stavby

Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové

Podľa geometrického plánu č. 36315583-36-2005 ide o pozemky v k.ú. Lietavská Lúčka: parc. č. KNC 986/5, 1152/43,40,23,41,38,37,36,35,34,45,33,32;1149/21, 1151/132,131, 1150/8, 1149/22,31,19,17,18,20, 1152/39, 1150/9 všetky zapísané na LV č. 2266 vlastníka, ktorý má podľa potvrdenia Centr. pracoviska registra MV SR hlásený pobyt bezdomovca obce Lietavská Lúčka.

Okresný úrad, odbor výstavby týmto oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania podľa § 10, ods. 4 vyvlastňovacieho zákona a súčasne podľa § 10, ods. 10 tohto zákona

nariaďuje
na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční na Okresnom úrade v Žiline, odbore výstavby a BP na ul. Vysokoškolákov č. 8556/33B, II. podlažie, č. dv. 8/1
dňa 28.2.2018 (o 9.00 h).

Do podkladov možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom Okresnom úrade, v stránkové dni a pri ústnom pojednávaní. Ak účastníci vyvlastňovacieho konania majú námietky proti vyvlastneniu, podľa § 10, ods. 12 vyvlastňovacieho zákona, ich musia uplatniť najneskôr pri ústnom konaní. Na námietky uplatnené neskôr  a na námietky, ktoré boli v územnom konaní zamietnuté, alebo ktoré mohol účastník konania uplatniť v územnom konaní podľa vyvlastňovacieho zákona, sa neprihliada.

Podľa § 10 ods. 13 vyvlastňovacieho zákona účastník konania môže uplatniť námietku predpojatosti, ktorá obsahuje skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca správneho orgánu najneskôr na ústnom konaní alebo do 30 dní odo dňa, keď sa o týchto skutočnostiach dozvedel. V námietke predpojatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod pre ktorý má byť zamestnanec správneho orgánu vylúčený a kedy sa účastník konania podávajúci námietku predpojatosti o dôvode vylúčenia dozvedel.

Ak sa nechá niektorý účastník v konaní zastupovať, jeho zástupca musí preložiť písomné splnomocnenie s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Podľa § 10 ods. 8 zákona o vyvlastnení vlastník pozemku je povinný zdržať sa nakladania s vyvlastňovaným pozemkom odo dňa doručenia tohto oznámenia a začatí vyvlastňovacieho konania, okrem práva uzavrieť nájomnú zmluvu alebo zmluvu s vyvlastniteľom.

Podľa § 10 ods. 9 zákona o vyvlastnení Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor je povinný zapísať obmedzujúcu poznámku na vyššie uvedené parcely po doručení tohto oznámenia.


 
 

dnes je: 17.11.2018

meniny má: Klaudia

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka