Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Obec Lietavská Lúčka

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Lietavská Lúčka ako prípad hodný osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Obec Lietavská Lúčka v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce: nebytový priestor č. 12  na prízemí, vchod č. 30 v podiele 1/1 v obytnom dome so súp. č. 239 postavenom na pozemku parc. č. C –KN 172/7 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach tohto domu a spoluvlastnícky podiel 246/15059  k pozemku parc. č. C –KN  172/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 374 m2, v katastrálnom území Lietavská Lúčka, zapísané na LV č. 1286 na katastrálnom odbore Okresného úradu Žilina.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedený nebytový priestor je určený na vybudovanie kotolne s vlastným vykurovaním pre všetkých vlastníkov bytov tohto bytového domu. Vzhľadom k nevyužiteľnosti priestoru na iné účely a s prihliadnutím na výmeru priestoru je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom. Okrem uvedeného, priestor je znehodnotený tým, že v ňom prechádzajú potrubia a prípojky, ktoré slúžia celému bytovému domu, čím je priestor nevyužiteľný na iné komerčné účely.

Kupujúcim budú: všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov a pozemku v pomernom podiele uvedení v LV č. 1286, k. ú. Lietavská Lúčka

Kúpna cena je stanovená na cenu 570,00 € za predmet prevodu, pričom kupujúci sú povinní zaplatiť náklady za znalecký posudok a správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.


 
 

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka