Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Územný plán obce

Oznámenie o zverejnení dokumentu - „Územný plán obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, návrh"

Oznamujeme občanom obce Lietavská Lúčka, že obstarávateľ Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11  Lietavská Lúčka doručil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, „Územný plán obce(ÚPN – O) Lietavská Lúčka, návrh“.

Občania našej obce môžu do návrhu územného plánu nahliadnuť v budove Obecného úradu Lietavská Lúčka v uvedených hodinách:
pondelok 8.00 – 10.30 h   12.00 – 14.30 h
streda: 8.00 – 10.30 h   12.00 – 16.30 h
piatok: 8.00 – 10.30 h 
alebo priamo na webovej stránke obce (pod oznamom):

Písomné stanoviská verejnosti k návrhu územného plánu je možné predkladať na adresu: Obecný úrad Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11  Lietavská Lúčka, ako aj v elektronickej forme na adresu: podatelna@lietavskalucka.sk do 27. februára 2019.


 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina

Okresný úrad Žilina, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon EIA“) na základe predloženého strategického dokumentu obstarávateľa Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11  Lietavská Lúčka, „Územný plán obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, návrh “, začal proces povinného hodnotenia.

V zmysle § 8 zákona EIA po prerokovaní návrhu rozsahu hodnotenia, konanom dňa 28.09.2018 určuje rozsah hodnotenia strategického dokumentu, ktorý je prílohou tohto listu.

V zmysle § 8 ods. 8 zákona EIA verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do desiatich dní od jeho zverejnenia podľa odseku 6) a 7) príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Uvedený rozsah hodnotenia o strategickom dokumente „Územný plán obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, návrh“  zverejnený aj na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-upn-o-lietavska-lucka-navrh


 

Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina

Vec:  Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, návrh“ – zaslanie oznámenia

Obstarávateľ, Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11  Lietavská Lúčka, doručil Okresnému úradu Žilina, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon EIA“) Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, návrh“, ktorý Vám podľa § 6 ods. 1 zákona ako dotknutému orgánu zasielame.

Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 1 zákona predmetom posudzovania podľa tohto zákona.

Okresný úrad Žilina, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vyzýva Obec Lietavská Lúčka, ako obstarávateľa strategického dokumentu, by ste podľa § 6 ods. 1 zákona, na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení a súčasne požaduje, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obce informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenie a nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 dní od jeho doručenia.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, návrh“ je zverejnené aj na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-upn-o-lietavska-lucka-navrh

Návrh zadania pre vypracovanie územného plánu  obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, oznámenie o začatí prerokovávania,  žiadosť o podanie  pripomienok

Oznámenie o začatí obstarávania Územný plán obce (ÚPN - O) Lietavská Lúčka

Dotazník pre získanie názorov verejnosti na obsah riešenia Územného plánu obce (ÚPN - O) Lietavská Lúčka


 
rozsah-hodnotenia-.pdf(238.1 kB)rozsah-hodnotenia-.pdf
oznamenie.pdf(186.8 kB)oznamenie.pdf
dotaznik.pdf(169.2 kB)dotaznik.pdf

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka