Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Poplatky

Poplatky za služby poskytované občanom – rok 2019

Článok 1
Poplatky vyplývajúce z VZN

1. Poplatok za odvoz komunálneho odpadu 15,99 €
2. Daň za psa na rok  
  - v rodinnom dome 6,00 €
  - v byte 11,00 €
  Poplatky za služby na cintoríne  
1. Poplatok za prenájom kaplnky a domu smútku 10,00 €
2. Prenájom chladiaceho boxu na 1 deň 4,00 €
3. Poplatok za prenájom miesta na cintoríne na dobu 10 rokov:  
  - za 1-hrob 10,00 €
  - za 2-hrob 20,00 €
  - za 3-hrob 30,00 €
     

Článok 2
Poplatok za prenájom zasadačky v PZ a v DK

1. Predseda DHZ má možnosť rozhodnúť prenájom zasadačky PZ 5x/rok zdarma
2. Poplatok za prenájom miestnosti v DK, pokiaľ nájomca nebude požadovať stravu a občerstvenie a osobu 40,00 € + obrus
3. Organizácie (na výročné členské schôdze) a športový klub 1,5 nás. ceny + obrus
4. Prenájom Bábkovej sály pre spoločenské organizácie 4 x zdarma/rok
  zníži sa o počet prenájmov v DK + spotreba energie
5. Prenájom Bábkovej sály pre občanov 17,00 € bez inventáru
    + spotreba energie
     

Článok 3
Poplatok za oznam v miestnom rozhlase

1. Poplatok za oznam v miestnom rozhlase 2,00 €
2. Poplatok za oznam v miestnom rozhlase na komerčné účely 10,00 €
3. V dňoch pracovného pokoja, pracovného voľna, vo sviatok a po pracovnej dobe je poplatok za oznam príplatok 100 %
4. Spoločenské organizácie a politické združenia sú oslobodené od poplatkov. Oznamy budú vyhlásené bezplatne 2x
     

Článok 4
Poplatok pri predaji z auta

1. Osobné motorové vozidlo 8,00 €
2. Nákladné  motorové vozidlo 13,00€

 

Článok 5
Správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. NR SR
o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

1. Položka 2 b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu  
  - v slovenskom jazyku 1,50 €
  - cudzom jazyku (len česky) 3,00 €
2. Položka 3 bod 1. Osvedčenie  
  a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 1,50 €
3. Položka 9 Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania 16,50 €
4. Položka 8 Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 5,00 €
5. Položka 38 Vydanie rybárskeho lístka  
  a) týždenný 1,50 €
  b) mesačný 3,00 €
  c) ročný 7,00 €
  d) trojročný 17,00 €
6. Položka 59  
  a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia  
  1. pre fyzickú osobu 40,00 €
  2. pre právnickú osobu 100,00 €
  b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20,00 €
7. Položka 60 Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)  
  a) na stavby na bývanie  
  1. na stavbu rodinného domu 50,00 €
  2. na stavbu bytového domu 200,00 €
  b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením  
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25,00 €
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50,00 €
  c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie  
  1. rodinných domov a stavieb na idividuálnu rekreáciu 35,00 €
  2. bytových domov 100,00 €
  d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu  
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30,00 €
  2. na prípojky na existujúcu rozvodnú sieť 30,00 €
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30,00 €
  4. spevnené plochy a parkoviská 30,00 €
  5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 30,00 €
  e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám  
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 50,00 €
  2. na prípojky na existujúcu  verejnú rozvodnú sieť 50,00 €
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne  odpadových vôd, jazierka 50,00 €
  4. na spevnené plochy a parkoviská 50,00 €
  5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 50,00 €
  f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 20,00 €
  g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade  
  do 50 000 eur vrátane 100,00 €
  nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 200,00 €
  nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 400,00 €
  nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 600,00 €
  nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 800,00 €
  nad 10 000 000 eur 1000,00 €
  h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby 50,00 €
8. Položka 60a  
  a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre  
  1. právnickú osobu 100,00 €
  2. fyzickú osobu 30,00 €
  b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre  
  1. právnickú osobu 50,00 €
  2. fyzickú osobu 20,00 €
  c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre  
  1. právnickú osobu 30,00 €
  2. fyzickú osobu 10,00 €
  d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80,00 €
  e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby 10,00 €
  f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe 30,00 €
  g) žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10,00 €
9. Položka 61 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60  
10. Položka 62  
  a) Žiadosť o povolenie  
  1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 30,00 €
  2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre  
  pre právnickú osobu 50,00 €
  pre fyzickú osobu 20,00 €
  3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plochy  
  do 15 m2 vrátane 60,00 €
  od 15 m2 do 40 m2 vrátane 200,00 €
  nad 40 m2 430,00 €
  4. terénnych úprav  
  pre právnickú osobu 100,00 €
  pre fyzickú osobu 20,00 €
  b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 100,00 €
  c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 20,00 €
11. Položka 62a Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
  a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie  
  1. rodinný dom 35,00 €
  2. bytový dom 120,00 €
  b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)  
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane 25,00 €
  2. ak zastavaná plocha je presahuje 25 m2 50,00 €
  c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie  
  1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25,00 €
  2. bytových domov 50,00 €
  d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu  
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 20,00 €
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20,00 €
  3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 20,00 €
  4. na spevnené plochy a parkoviská 20,00 €
  5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 20,00 €
  e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám  
  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30,00 €
  2. na prípojky na existujúcu  verejnú rozvodnú sieť 30,00 €
  3. vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne  odpadových vôd, jazierka 30,00 €
  4. na spevnené plochy a parkoviská 30,00 €
  5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 30,00 €
  f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20,00 €
  g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade  
  do 50 000 eur vrátane 60,00 €
  nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 120,00 €
  nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 250,00 €
  nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 400,00 €
  nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 530,00 €
  nad 10 000 000 eur 660,00 €
12. Položka 82  
  Povolenie na zvláštne užívanie  
  c) miestnych komunikácií 80,00 €
13. Položka 142  
  a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €
  b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €
14. Položka 143  
  a) Vydanie rozhodnutia daňovým orgánom, colným orgánom alebo obcou v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, § 13, § 59 a § 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 9,50 €
  b) Vydanie potvrdenia daňovým orgánom, colným orgánom podľa osobitných predpisov 8) 3,00 €
  c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ 1,50 €
15. Položka 144  
  b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra 9,50 €
  c) Žiadosť o poskytnutie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií podľa § 103 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 16,50 €
  f) Žiadosť o prerušenie daňového konania 9,50 €
16. Položka 160 Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)  
  1. fyzická osoba 10,00 €
  2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100,00 €
     

Poplatky sa platia vopred na obecnom úrade.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka