Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

História

História Farnosti Bytčica

Rímsko-katolícka farnosť Bytčica bola začlenená do Žilinskej diecézy, ktorá vznikla 14. februára 2008 na sviatok sv. Cyrila a Metoda, ktorí sú zároveň aj jej patrónmi. Prvým biskupom Žilinskej diecézy sa stal jeho Exc. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. Farnosť Bytčica vznikla odčlenením z farnosti Lietava okolo roku 1787 a má dve filiálky Lietavskú Lúčku a Porúbku.

Prvým kostolom vo farnosti Bytčica bol drevený kostolík sv. Juraja. Rok postavenia nie je známy, až  jeho obnovenie okolo roku 1790. Pravdepodobne stál na mieste, kde dnes stojí nová farská budova. Neskôr, keď sa v Bytčici postavil nový murovaný kostol v roku 1844, bol tento drevený kostolík rozobratý a prevezený do Trnového. Patrónom nášho farského kostola je sv. Imrich, ktorý je vyobrazený na obraze nad hlavným oltárom. Na priečelí kostola z exteriéru je uvedený rok výstavby 1844 a nápis Dom Boží... .  Pôvodný nápis bol „Dom Boží a Brána nebeská“. Pred chrámom stojí hlavný kríž, ktorý bol postavený roku 1887, pri príležitosti 100 - ho výročia postavenia starej farskej budovy. Podľa tohto údaju  bola stará farská budova postavená v roku 1787. Sú na nej umiestnené dve pamätné tabule významných kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti. Jedna patrí vdp. Romualdovi Č. Zaymusovi a druhá vdp. Mons. Michalovi Šínskemu. Nová farská budova bola postavená v roku 2000 za pôsobenia vdp. Ľubomíra Zedníka.

V Bytčici sú dva cintoríny, jeden je v areáli kostola, kde sú pochovaní významní kňazi a panstvo z bytčického kaštieľa. Druhý cintorín je umiestnený v časti Pažite, kde sa nachádza aj Dom nádeje. Postavený okolo roku 1978. Hlavný kríž na cintoríne je kamenný. Pri vstupe do cintorína sa nachádza kríž drevený. V Bytčici sa nachádza ešte jeden cintorín, ktorý spravuje evanjelická cirkev.

Vo filiálke Lietavská Lúčka sa kostol nenachádza. V roku 1920 tu bola postavená kaplnka, ktorá má kruhový tvar a celá je odliata z betónu. Patrónom kaplnky je sv. Jozef, jeho drevená socha je umiestnená vo výklenku nad obetným oltárom. Sv. Jozef drží na jednej ruke malého Ježiška a v druhej ruke dvojmužnú pílu. Od roku 2006 sa tu konajú pohrebné sv. omše za zosnulých. V kopci nad kaplnkou sa nachádza cintorín, kde stojí kamenný kríž, ktorý bol vybudovaný  a posvätený v Jubilejnom roku 2000. V obci sa  nachádza ešte druhý kríž, ktorý bol zničený v období komunistického režimu, a po desaťročiach znova postavený a posvätený. Svedčí o tom aj nápis na zvislom ramene kríža: „ZNIČENÝ 9. 4. 1963 ZNOVU POSTAVENÝ 12. 9. 1993“. Na priečnom ramene je nápis: „ZRUŠENIE PODDANSTVA V LÚČKE 1. 10. 1848“. V časti Ilové sa nachádza zvonica so zvonom, na ktorej z exteriérovej strany je vo výklenku umiestnená socha Božského Srdca Ježišovho. Na Ilovom sa nachádzajú tri cintoríny, v súčasnosti sa pochováva už len na jednom. Najstarší z nich sa nachádza pod Ilovim na dolnom konci cesty Na Vápenicu. Na tomto cintoríne sa prestalo pochovávať koncom 19. storočia. Spomienku na bývalý cintorín symbolizuje už len kríž, ktorý bol zrekonštruovaný a posvätený  za pôsobenia vdp. Ľ. Zedníka. Druhý mladší cintorín sa nachádza na hornom konci ulice Na Vápenicu, posledný pohreb sa tu konal v roku 2003. Tretí cintorín sa nachádza na hornom konci Ilovskej cesty. V súčasnosti sa pochováva na tomto cintoríne. V areáli sa nachádza Dom nádeje, vybudovaný okolo roku 1970. V Dome nádeje sa nachádza plechový korpus Krista, ktorý pochádza zo starého kríža na prvom ilovskom cintoríne a vitrážové okno s motívom Najsvätejšej Trojice.

Ďalšou filiálkou našej farnosti je Porúbka. Pamätníci spomínajú, že Porúbka vyhorela na Trojičku. Na spomienku tejto udalosti bola v strede obce postavená malá kaplnka v tvare zvonice so zvonom. Vysvätená bola 15. decembra 1923. V roku 1969 za pôsobenia Mons. M. Šínskeho bola pristavená ku zvonici hlavná loď a tým sa vytvoril priestor pre bohoslužobné účely. V novej časti nad hlavným obetným oltárom visí obraz Najsvätejšej Trojice, ktorá je patrónom kostola. V Porúbke sa nachádza aj cintorín.

 

KŇAZI PÔSOBIACI V NAŠEJ FARNOSTI:

Farnosť Bytčica vznikla v roku 1787. Prvým kňazom Bytčickej farnosti bol v roku 1787: vdp. farár Daniel Bartovič. Za jeho pôsobenia bol okolo roku 1790 znovu postavený drevený kostolík sv. Juraja a vystavaná terajšia stará farská budova.  Neexistuje záznam  či tu pôsobil vdp. Daniel Bartovič až do roku 1810, kedy prišiel do našej farnosti vdp. Anton Horecký. Po jeho odchode roku 1820  nemáme informáciu o ďalšom kňazovi, až o vdp. Jozefovi Korelovi, za ktorého pôsobenia bol roku 1844 vystavaný murovaný kostol sv. Imricha.

1787  vdp. farár Daniel Bartovič

1810 – 1820 vdp. Anton Horecký

1844 – tu už pôsobil vdp. Jozef Korela

1863 – 1902 vdp. Romuald Č. Zaymus – tu pôsobil  až do smrti a je pochovaný v Bytčici za farským kostolom.

1902 – 1913 vdp. Klement Markovič

1913 – 1936 vdp. Vojtech Aništík

1936 – 1937 vdp. Albín Blažek

1937 – 1947 vdp. Karol Rumpel

1947 – 1950 vdp. Viliam Praženec

1950 – 1959 vdp. Jozef Kalist Figura OFM /františkán/

1959 – 1998 vdp. Mons. Michal Šínsky

1998 – 2009 vdp. honorárny dekan Mgr. Ľubomír Zedník

2009 –            vdp. honorárny dekan Mgr. Michal Kopecký

1787 – vdp. Daniel Bartovič – prvý kňaz novovzniknutej Bytčickej farnosti. Počas jeho pôsobenia bola postavená terajšia stará farská budova v roku 1787 a okolo roku 1790 tu bol znovu postavený drevený kostolík sv. Juraja.

1810 – 1820 – vdp. Anton Horecký prišiel do Bytčice 2. októbra 1810, bol to „rodoľub“ a tiež má svoj podiel na uzákonení spisovnej slovenčiny. Na jeho ďalšom pôsobisku v Lietave sa stretol sa s J. M. Hurbanom a písal listy aj Ľudovítovi Štúrovi. Ako to uvádza vo svojej publikácií Dr. V. G. Bukovinský. Vdp. Anton Horecký vedel okrem materinského jazyka aj latinsky, maďarsky a nemecky. 31. decembra 1820 odišiel do nového pôsobiska v Lietave.

1844 – vdp. Jozef Korela. Nepodarilo sa získať informácie o tom či po odchode vdp. Antona Horeckého 31. decembra 1820 prišiel hneď do našej farnosti vdp. Jozef Korela alebo tu bol ešte aj iný kňaz. Isté však je, že počas jeho pôsobenia sa podarilo v našej farnosti postaviť nový murovaný farský kostol sv. Imricha. Bol dostavaný v roku 1844.

1863 – 1902 vdp. Romuald Č. Zaymus. O vdp. Jozefovi Korelovi nemáme údaj dokedy pôsobil v našej farnosti, či to bolo až do roku 1863, alebo odišiel skôr. S istotou vieme, že roku 1863 k nám prišiel R. Č. Zaymus. Bol to významný národný buditeľ, ovocinár, šľachtiteľ nielen ovocných stromov, ale aj zemiakov, viniča... . Venoval sa aj včelárstvu. V rokoch 1882 – 1886 bol zodpovedným redaktorom časopisu Obzor. Boli to noviny pre hospodárstvo, remeslá a podobne. Bojoval proti nadmernému požívaniu alkoholu a zakladal spolky striezlivosti. Pozdvihol farnosť po duchovnej stránke, pomáhal najmä sirotám a vdovám. Je pochovaný na cintoríne za farským kostolom. Na jeho počesť je na starej farskej budove umiestnená pamätná tabuľa.

1902 – 1913 vdp. Klement Markovič z rozprávania vieme, že vdp. Markovičovi veľmi záležalo na vzdelaní ľudí a preto vychovával svojich žiakov ku získavaniu nových poznatkov a vedomostí.

1913 – 1936 vdp. Vojtech Aništík. V roku 1924 posvätil nový orgán a vybudoval a spevnil oplotenie okolo kostola. Za jeho pôsobenia sa v našej obci vybudovala kaplnka sv. Jozefa.

1936 – 1937 vdp. Albín Blažek pôsobil tu len veľmi krátky čas, za ktorý si získal srdcia veriacich. Bol to veľmi dobrosrdečný kňaz.

1937 – 1947 vdp. Karol Rumpeľ sa venoval  kultúrnej činnosti a spevu, organizoval aj školské výlety. V pastorácií mu vypomáhali páter Drevek a páter Fajkus, z dievčenského ústavu pre výchovu. Pôsobili tu Milosrdné sestry služobníc Ducha Svätého.

1947 – 1950 vdp. Viliam Praženec, ako mladý kňaz bol veľmi zapálený pre šport, ktorým si získaval mládež, aby v nich upevňoval vieru a prehlboval lásku k Bohu.

1951 – 1959 vdp. Jozef Kalist Figura  - františkán vyučoval na škole nielen náboženstvo, ale aj spoločenské správanie. Bol veľmi dobrým katechétom.

1959 – 1998 vdp. Mons. Michal Šínsky bol to kňaz, ktorého máme ešte mnohí z nás v živej pamäti. Pôsobil vo farnosti v ťažkom období komunistického režimu. Upevňoval a prehlboval vieru vo farnosti, vyučoval náboženstvo na viacerých školách, sobášil a krstil mnohokrát aj tajne. Bol vyhľadávaný spovedník a kazateľ. Za jeho pôsobenia sa mu podarilo dvakrát vymaľovať interiér kostola, ale aj opraviť fasádu a vymeniť krytinu na kostole. V ťažkých časoch dokázal získať stavebné povolenie a rozšíriť v Porúbke kaplnku na kostol. Za jeho pôsobenia sa v našej obci znovu postavil a posvätil spílený kríž. Pri vysluhovaní sviatosti birmovania v septembri 1997 poctil našu farnosť svojou návštevou kardinál Ján Chryzostom Korec. V júli roku 1998 odišiel Mons. Šínsky na odpočinok do rodných Pravotíc v okr. Bánovce nad Bebravou a tam aj zomrel 19.11.1999. Pri príležitosti jeho nedožitého stého výročia narodenia mu bola 25. apríla 2015 odhalená na starej farskej budove pamätná tabuľa.

1998 – 2009 vdp. honorárny dekan Mgr. Ľubomír Zedník. Počas jeho pôsobenia bola vybudovaná nová farská budova, vymenili sa dvere v predsieni farského kostola a zhotovil sa nový sedes. Upravilo sa okolie kostola, opravila a namaľovala sa fasáda. V Porúbke sa vymenil krov na kostole. Po duchovnej stránke bol známy najmä svojimi homíliami. V roku 2006 sa zhotovilo v Lietavskej Lúčke nové liturgické zariadenie v kaplnke sv. Jozefa a aj na Ilovom a začali slúžiť pohrebné sv. omše. V Bytčici  v Dome nádeje sa pohrebné sv. omše začali slúžiť roku 1998 – 1999. 

2009 – vdp. honorárny dekan Mgr. Michal Kopecký. Prišiel do našej farnosti po vdp. Ľubomírovi Zedníkovi. Za jeho pôsobenia sa vykonala generálna oprava organu vo farskom kostole, zakúpil sa nový organ do Porúbky a do kaplnky sv. Jozefa sa priviezol starší organ. Bol zhotovený nový kamenný obetný stôl, ambón, svietnik, podstavec na kríž. Vymenil sa koberec v presbytériu. Po duchovnej stránke bola najdôležitejšia udalosť 8. novembra 2014 - konsekrácia nášho farského kostola sv. Imricha. Kostol slávnostne konsekroval  Jeho Exc. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. Pre našu obec bol veľmi významný 2. máj 2015, keď sa slávila u nás v Lietavskej Lúčke prvá hodová svätá omša, na sviatok sv. Jozefa Robotníka.

 

Aj z našej farnosti si Pán povolal niektorých služobníkov do svojej vinice:  

Vdp. Jozef Štaffen -  narodil sa 18. januára 1917 Bytčici. Bol kazateľom ľudových misií a viedol Mariánsku kongregáciu študentov. Pôsobil v Ružomberku. V barbarskej noci bol deportovaný do Pezinku, kde bol až do r. 1970 mimo pastorácie. Potom pôsobil ako kaplán a farár na viacerých miestach. Koniec života prežil v Pezinku, kde aj zomrel11. januára 2000. Pochovaný je na katolíckom cintoríne v rodnej Bytčici.

Katedrálny kanonik vdp. Celestín Mikunda sa narodil 29. septembra 1923 v Porúbke. Pastoráciu vykonával v mnohých farnostiach. Mal plodný nielen kňazský duchovný život, ale aj pracovný, lebo niekoľko rokov prežil v PTP táboroch, keď mu bol odobratý štátny súhlas. V roku 1999 odišiel na odpočinok do Lietavskej Lúčky, kde aj naďalej rozvíjal pastoračnú činnosť. Vypomáhal miestnym kňazom slúžením sv. omší v rodnej Porúbke a neskôr, keď mu to už zdravie nedovoľovalo v Lietavskej Lúčke. V nedele chodieval vypomáhať do okolitých filiálok, kde ho sprevádzal ako laik Ing. Juraj Rosinčin, ktorý rozdával pri sv. omši sv. prijímanie. Za jeho života sa pozdvihol duchovný život v našej obci. Zomrel 30. decembra 2015. Pohrebné obrady vykonal žilinský biskup Tomáš Galis 2. januára 2016 a telesné pozostatky boli uložené na cintoríne na Ilovom.

Vdp. Mgr. Stanislav Strapko je ďalším kňazom, ktorý pochádza z našej farnosti. Narodil sa 9. decembra 1960 v Čičmanoch, ale od svojich 6 -ich rokov vyrastal v Bytčici. Jeho dlhoročným pastoračným pôsobiskom bola Skalka pri Trenčíne. Teraz spravuje farnosť Svinná pri Trenčíne.

V Lietavskej Lúčke 15. októbra 2016                                                                             Peter Rosinčin


 

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka