Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Obec Lietavská Lúčka

Zverejnenie zámeru zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Lietavská Lúčka ako prípad hodný osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Spis.č.: OcÚ-2019/00107/702

Obec Lietavská Lúčka v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zameniť nehnuteľnosti nasledovne: Obec Lietavská Lúčka odovzdáva Ing. Jozefovi Cibuľkovi a Ing. Kataríne Cibuľkovej, bytom Rajecká 2798/5, 010 01  Žilina do vlastníctva v k. ú. Lietavská Lúčka parc. č. C – KN 1114/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, ktorá bola vytvorená odčlenením z pôvodnej parc. č. C – KN 1114/1, ktorú prijíma výmenou za parc. č. C – KN 882/2 trvalý trávny porast o výmere 6 m2 , ktorá bola vytvorená odčlenením z pôvodnej parc. č. C – KN 882, parc. č. C – KN 881/3 trvalý trávny porast o výmere 16 m2 , ktorá bola vytvorená odčlenením z pôvodnej parc. č. C – KN 881/1 a parc. č. C – KN 882/3 trvalý trávny porast o výmere 16 m2 , ktorá bola vytvorená odčlenením z pôvodnej parc. č. C – KN 881/1 parc. č. C – KN 850/41, parc. č. C – KN 878/4 zastavanú plochu a nádvorie o výmere 2 m2, ktorá bola vytvorená odčlenením z pôvodnej parc. č. C – KN  878/3 a parc. č. C – KN 1114/16 zastavanú plochu a nádvorie o výmere 24 m2, ktorá bola vytvorená odčlenením z pôvodnej parc. č. C – KN  1114/13 na základe geometrického plánu č. 17936667-18/2019 zo dňa 21.06.2019 vyhotoveného Antonom Poštekom, IČO: 17936667, Krásno nad Kysucou.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že zamieňané nehnuteľnosti slúžia obci na majetkovoprávne vysporiadanie existujúcej miestnej komunikácie. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné  účely a s prihliadnutím na polohu pozemku je predpoklad, že by  sa obci nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.

Nehnuteľnosti sa zamieňajú bezodplatne.  


 
 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka