Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Komunálny a separovaný odpad

O papieri - populárno-náučný článok

Predstavte si les, ako v ňom čvirikajú vtáčiky, a potom do toho hluk strojov, ako ťažia drevo, na hrubo opracúvajú guľatinu... A potom si predstavte svoj kôš na zmesový komunálny odpad a koľko v ňom máte odpadu papiera a lepenky. Možno v tom lepšom prípade triedite (papier, časopisy, obaly od čajov, keksov, od múky a cukru...) do modrých zberných nádob alebo vriec, zbierate papier pre deti do školského zberu, nosíte poviazaný papier do výkupne, alebo si po neho k Vám domov príde oprávnená firma a vymení Vám nazbieraný papier napríklad za papier toaletný.

Guľatina z lesa, vraj najlepšia je z ihličnatých stromov, sa dostane na pílu, kde ju porežú na potrebnú dĺžku. Odtiaľ putuje do fabriky na spracovanie dreva, na výrobu papiera a lepenky, celulózy...

Papier a lepenku z modrých nádob na triedenie zberová spoločnosť v meste a obci prepraví do  prevádzky, kde sa musí dotriediť a hlavne zbaviť od nečistôt, ktoré tam nepatria. Obsah nádob sa ďalej triedi, napríklad na papier, noviny, lepenku a farebný papier, časopisy. V prevádzke sa pre lepšiu manipuláciu a prepravu zlisuje do balíkov. Takto naložený kamión smeruje do spracovateľského závodu. A tu sa naša guľatina z lesa stretne s papierom z triedeného zberu.

Guľatina zbavená od kôry sa na mlynčeku s veľkými čeľusťovými  nožmi pomelie na drievka tenšie ako nalámané špáradlá.  Zlisovaný papier a lepenka sa cez podávací pás dostanú do velikánskej vane, kde sa kúpu a kúpu, až sa skoro úplne rozmočia. Je z nich niečo ako ovsená kaša, ale nedá sa zjesť. Masa rozvláknenej buničiny sa nanáša na veľké sitá a podložky, cez ktoré odteká prebytočná voda. Cez valce a valčeky sa masa rozvaľká na obrovské hárky, pričom sa hladí, žehlí a vyrovnáva. Takto upravený papier sa natáča na mega dutinky a je z nej obria rolka papiera. Po dosiahnutí požadovanej veľkosti sa mega rolka po obvode prekrojí ostrými rezmi na niekoľko rovnakých častí. Každá sa skontroluje, zabalí pre ďalšiu výrobu napríklad baliaceho papiera na darčeky alebo kancelárskeho papiera, novín, kníh a podobne.

Pri výrobe nového papiera sa nepoužíva ani plastový odpad, ani sklo ani žiadny iný druh, preto...

...pri triedení papiera nezabúdajte na niekoľko dôležitých faktov:

 • Obaly od nápojov, tzv. viacvrstvové kombinované obaly na báze lepenky (od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov a pochutín) NEPATRIA do zbernej nádoby na PAPIER. Pre tieto zložky platí oddelený zber, čo je určené vyhláškou Ministerstva životného prostredia.  
 • Do papiera NEPATRIA ani použité hygienické vreckovky, servítky, plienky, dámske vložky alebo odličovacie tampóny. Tieto odpady patria do zmesového komunálneho odpadu.
 • Do zberu papiera NEPATRÍ ani textil a šatstvo, ani vankúše s perím.
 • Do zberu papiera NEPATRÍ ani voskovaný papier, ani papier od lepiacich štítkov.
 • Do zberu papiera NEPATRÍ ani papierový obal so zvyškovým obsahom jedál. Takto znečistený obal patrí do zmesového komunálneho odpadu.
 • Do zberu papiera nepatrí ani lístie zo záhrady. Tento druh je zaradený ako biologicky rozložiteľný odpad.
 • Mnohokrát sú obaly zložené z dvoch druhov, napríklad obal od pizze je z papierovej lepenky, ale hliníková fólia alebo mastný papier, na ktorom je pizza položená, do zbernej nádoby na papier NEPATRIA. Rovnako postupujte pri obale od dezertov, kde vnútorný oddeľovač na bonbóny je z plastu, a preto NEPATRÍ do zbernej nádoby na papier. Príkladov je viac, skúste si viac všímať.
 • Knihy sú z papiera, a predsa do zbernej nádoby na papier NEPATRIA. Skúste ich ponúknuť do antikvariátu, do knižnice, do burzy kníh, darovať do verejne zdieľaných biblioték,  knihovničiek a búdok na knihy napríklad v parku.

Ak si nie ste istý, či sa jedná o materiál z papiera a lepenky, môžete si pomôcť grafickými značkami (písomným alebo číselným znakom), ktoré nájdete na niektorých obaloch.

Označovanie je v súčasnosti dobrovoľné.

 • Vlnitá lepenka                                   PAP                             20
 • Hladká lepenka                                  PAP                             21
 • Papier                                                PAP                             22

logo_pap_20lohgo_pap_21logo_pap_22

Grafická značka PAP sa môže vyskytnúť aj na obaloch z viacvrstvových kombinovaných materiálov – na nápojových obaloch, a to vtedy, ak je papier prevládajúca, hlavná zložka obalu. Ale o tomto materiáli nabudúce...

Ing. Uršula Pomfyová, zdroj
Environmentálna špecialistka, OZV NATUR-PACK

Environmentálne oddelenie OZV NATUR-PACK


 

Je triedený zber odpadov bezplatný?


Triedenie odpdau - PAPIER

Triedenie odpdau - PLASTY

Triedenie odpdau - SKLO

Triedenie odpadu - KOVY


 

Úroveň vytriedenia odpadu obce za rok 2018

Pravidlá a podmienky vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu

Nakladanie s odpadmi

Zákon č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymedzuje v §2 ods. 1 odpad ako „hnuteľnú vec alebo látku, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom či osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť“.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Povinnosťou pôvodu a  držiteľa odpadu je:

 • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,
 • trvalo udržateľne nakladať s odpadmi, t.j. v prvom rade odpadom predchádzať a obmedzovať ich vznik. Ak však pri činnosti pôvodcu vzniknú odpady, je pôvodca alebo držiteľ povinný zabezpečiť v maximálnej možnej miere ich materiálové alebo biologické zhodnotenie,
 • odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
 • správne odpad zaradiť (zmesový, triedený, nebezpečný odpad),
 • držitelia komunálneho odpadu sú povinní zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky, a tento ukladať do nádob a miesta určené pre zber týchto odpadov,
 • používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,
 • zberné nádoby v dohodnutý deň ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu nevyhnutne potrebnú na vyprázdňovanie alebo zber, aby boli ľahko prístupné zvozovému vozidlu,
 • ukladať odpad len do zberných nádob na to určených,
 • zabezpečiť odpady pred ich odcudzením, znehodnotením alebo nežiaducim únikom odpadov,
 • zabezpečiť, aby nádoba , ktorá je určená na zber zmesového komunálneho odpadu bola udržiavaná v dobrom technickom stave umožňujúcom jej vývoz.

Zakazuje sa:

 • vyberať komunálny odpad alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu zo zberných nádob osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi,
 • ukladať odpad na iné miesta, než sú určené VZN,
 • ukladať odpady mimo určených zberných nádob.
 • spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve alebo vo vykurovacích zariadeniach v domácnosti,
 • spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku,
 • zmiešavať nebezpečné odpady s obsahom škodlivín s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
 • vyhadzovať odpad alebo zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku,
 • vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
 • uložiť opotrebované pneumatiky alebo časti z pneumatík do zberných nádob alebo vytvárať skládkovanie
 • ukladať do zberných nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec tlejúci alebo žeravý odpad,

Je  dôležité aby sme začali produkovať menej komunálneho odpadu a začali lepšie triediť odpad (najmä papier, plasty, sklo, kovové obaly a tetrapaky). Čím viac budeme odpad triediť, tým viac budeme šetriť prostriedky obce a môžeme ich efektívnejšie využiť na prospešné ciele.

Komunálne odpady

Komunálne odpady (ďalej len „KO“) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vnikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania.

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Do zmesového KO nepatrí:

 • horúci popol,
 • nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a iné),
 • kamene, zemina, stavebný materiál,
 • tekutý nebezpečný odpad,
 • papier, plasty, sklo, kovové obaly,
 • zvierací trus,

Termíny vývozu zmesového komunálneho odpadu sú 1 x za 2 týždne sú zverejnené na stránke obce www.lietavskalucka.sk.

Triedený odpad

Triediť odpad je povinný každý obyvateľ, fyzická osoba - pôvodca odpadu.

Zbierané – triedené zložky odpadu:

 • papier a kartón
 • plasty
 • sklo
 • kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály
 • biologicky rozložiteľný odpad

papierPatrí sem: noviny, časopisy, zošity,  kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierová lepenka a pod.
Nepatrí sem: znečistený, mokrý, mastný papier od potravín, asfaltový a impregnovaný papier, plienky a  hygienické potreby.
Označenie: PAP, číselné znaky 20, 21, 22.

plastyPatrí sem: PET fľaše od nápojov, sirupov, jedlých olejov, obaly z drogérie, fólia číra, farebná, zmršťovacia aj bublinková.
Nepatrí sem: znečistené obaly alebo obaly s obsahom organických častí alebo nebezpečných látok ako sú napr. farby, riedidlá, chemikálie, motorové oleje, linoleum, PVC, podlahovina, guma a pod.
Označenie: PET, HDPE, LDPE, číselný znak, 1, 2, 4, 5

skloPatrí sem: vyprázdnené sklenené fľaše a poháre bez zvyšku obsahu a bez uzáveru.
Čo tam nepatrí: znečistené obaly od skla, porcelán, keramika, zrkadlá, žiarovky, autosklo.
Označenie: GL alebo 70, 71, 72

vkmPatrí sem: kovové obaly a hliníkové fólie zbavené nečistôt, vyprázdnené plechovky od nápojov, tetrapaky.
Nepatrí sem: znečistené obaly zvyškami obsahu, iné prímesi komunálneho odpadu.
Označenie: C/PAP, C/LDPE, PP/LDPE, PAP/PE, PP/PE, C/PP alebo 80 až 85, FE, ALU, 40, 41.

Nebezpečný odpad

nebezpecny_odpadje taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami (najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi (rakovinotvorné), teratogénnymi (poškodzujúce ľudský plod) a mutagénnymi (spôsobuje mutácie genetickej informácie, prípadne rakovinu) vlastnosťami) je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť,

 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky),
 • jedlé oleje a tuky,
 • batérie a akumulátory,
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia, televízory, monitory, rádia, tranzistory, počítače, sporáky, práčky.

Zber nebezpečného odpadu sa uskutočňuje 2x do roka. Termín sa vyhlási v miestnom rozhlase, zverejní na info tabuliach obce a na webovej stránke obce.

Nebezpečné odpady sa nemôžu umiestňovať do kontajnerov a nádob na zmesový komunálny odpad, do nádob na separovaný zber a nesmú sa umiestňovať voľne na stanovištiach zberných nádob.

Objemný odpad

vkkObjemný odpad je KO, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer umiestniť do zberných nádob.
O dni zberu a preprave objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkokapacitných kontajnerov bude obec vopred informovať držiteľov objemného odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lietavská Lúčka č. 4/2015 o nakladaní skomunálnym odpadom

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka