Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Komunálny a separovaný odpad

Pravidlá a podmienky vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu

Nakladanie s odpadmi

Zákon č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymedzuje v §2 ods. 1 odpad ako „hnuteľnú vec alebo látku, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom či osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť“.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Povinnosťou pôvodu a  držiteľa odpadu je:

 • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,
 • trvalo udržateľne nakladať s odpadmi, t.j. v prvom rade odpadom predchádzať a obmedzovať ich vznik. Ak však pri činnosti pôvodcu vzniknú odpady, je pôvodca alebo držiteľ povinný zabezpečiť v maximálnej možnej miere ich materiálové alebo biologické zhodnotenie,
 • odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
 • správne odpad zaradiť (zmesový, triedený, nebezpečný odpad),
 • držitelia komunálneho odpadu sú povinní zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky, a tento ukladať do nádob a miesta určené pre zber týchto odpadov,
 • používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,
 • zberné nádoby v dohodnutý deň ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu nevyhnutne potrebnú na vyprázdňovanie alebo zber, aby boli ľahko prístupné zvozovému vozidlu,
 • ukladať odpad len do zberných nádob na to určených,
 • zabezpečiť odpady pred ich odcudzením, znehodnotením alebo nežiaducim únikom odpadov,
 • zabezpečiť, aby nádoba , ktorá je určená na zber zmesového komunálneho odpadu bola udržiavaná v dobrom technickom stave umožňujúcom jej vývoz.

Zakazuje sa:

 • vyberať komunálny odpad alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu zo zberných nádob osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi,
 • ukladať odpad na iné miesta, než sú určené VZN,
 • ukladať odpady mimo určených zberných nádob.
 • spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve alebo vo vykurovacích zariadeniach v domácnosti,
 • spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a ostatný odpad zo záhrad na otvorenom ohnisku,
 • zmiešavať nebezpečné odpady s obsahom škodlivín s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
 • vyhadzovať odpad alebo zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného toku,
 • vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
 • uložiť opotrebované pneumatiky alebo časti z pneumatík do zberných nádob alebo vytvárať skládkovanie
 • ukladať do zberných nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec tlejúci alebo žeravý odpad,

Je  dôležité aby sme začali produkovať menej komunálneho odpadu a začali lepšie triediť odpad (najmä papier, plasty, sklo, kovové obaly a tetrapaky). Čím viac budeme odpad triediť, tým viac budeme šetriť prostriedky obce a môžeme ich efektívnejšie využiť na prospešné ciele.

Komunálne odpady

Komunálne odpady (ďalej len „KO“) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vnikajúcich pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacich predmet podnikania.

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Do zmesového KO nepatrí:

 • horúci popol,
 • nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a iné),
 • kamene, zemina, stavebný materiál,
 • tekutý nebezpečný odpad,
 • papier, plasty, sklo, kovové obaly,
 • zvierací trus,

Termíny vývozu zmesového komunálneho odpadu sú 1 x za 2 týždne sú zverejnené na stránke obce www.lietavskalucka.sk.

Triedený odpad

Triediť odpad je povinný každý obyvateľ, fyzická osoba - pôvodca odpadu.

Zbierané – triedené zložky odpadu:

 • papier a kartón
 • plasty
 • sklo
 • kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály
 • biologicky rozložiteľný odpad

papierPatrí sem: noviny, časopisy, zošity,  kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierová lepenka a pod.
Nepatrí sem: znečistený, mokrý, mastný papier od potravín, asfaltový a impregnovaný papier, plienky a  hygienické potreby.
Označenie: PAP, číselné znaky 20, 21, 22.

plastyPatrí sem: PET fľaše od nápojov, sirupov, jedlých olejov, obaly z drogérie, fólia číra, farebná, zmršťovacia aj bublinková.
Nepatrí sem: znečistené obaly alebo obaly s obsahom organických častí alebo nebezpečných látok ako sú napr. farby, riedidlá, chemikálie, motorové oleje, linoleum, PVC, podlahovina, guma a pod.
Označenie: PET, HDPE, LDPE, číselný znak, 1, 2, 4, 5

skloPatrí sem: vyprázdnené sklenené fľaše a poháre bez zvyšku obsahu a bez uzáveru.
Čo tam nepatrí: znečistené obaly od skla, porcelán, keramika, zrkadlá, žiarovky, autosklo.
Označenie: GL alebo 70, 71, 72

vkmPatrí sem: kovové obaly a hliníkové fólie zbavené nečistôt, vyprázdnené plechovky od nápojov, tetrapaky.
Nepatrí sem: znečistené obaly zvyškami obsahu, iné prímesi komunálneho odpadu.
Označenie: C/PAP, C/LDPE, PP/LDPE, PAP/PE, PP/PE, C/PP alebo 80 až 85, FE, ALU, 40, 41.

Nebezpečný odpad

nebezpecny_odpadje taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami (najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi (rakovinotvorné), teratogénnymi (poškodzujúce ľudský plod) a mutagénnymi (spôsobuje mutácie genetickej informácie, prípadne rakovinu) vlastnosťami) je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť,

 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky),
 • jedlé oleje a tuky,
 • batérie a akumulátory,
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia, televízory, monitory, rádia, tranzistory, počítače, sporáky, práčky.

Zber nebezpečného odpadu sa uskutočňuje 2x do roka. Termín sa vyhlási v miestnom rozhlase, zverejní na info tabuliach obce a na webovej stránke obce.

Nebezpečné odpady sa nemôžu umiestňovať do kontajnerov a nádob na zmesový komunálny odpad, do nádob na separovaný zber a nesmú sa umiestňovať voľne na stanovištiach zberných nádob.

Objemný odpad

vkkObjemný odpad je KO, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer umiestniť do zberných nádob.
O dni zberu a preprave objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkokapacitných kontajnerov bude obec vopred informovať držiteľov objemného odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na internetovej stránke obce).

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lietavská Lúčka č. 4/2015 o nakladaní skomunálnym odpadom

 


 

dnes je: 18.1.2019

meniny má: Bohdana

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka