Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Organizačný poriadok

Starosta obce Lietavská Lúčka v súlade s § 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

Organizačný poriadok
Obecného úradu v Lietavskej Lúčke

Článok 1

Obecný úrad v Lietavskej Lúčke je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad najmä:

 • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce.
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií.
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní.
 • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

 

Článok 2

Okrem zabezpečovania úloh obecnej samosprávy, obecný úrad plní aj niektoré prenesené úlohy miestnej štátnej správy. Sú to úlohy a kompetencie dané  konkrétnymi zákonmi SR, ktoré je potrebné plniť na území obce v týchto oblastiach:

 • financie a správa majetku
 • rozvoj podnikania, ochrana spotrebiteľa
 • doprava, cestné hospodárstvo, miestne komunikácie
 • regionálny rozvoj
 • pozemkové a lesné hospodárstvo, kataster
 • stavebný úrad
 • životné prostredie
 • verejné obstarávanie
 • školstvo, mládež, telesná kultúra
 • kultúra
 • sociálna politika
 • ochrana pred požiarmi
 • civilná ochrana a krízové riadenie
 • obrana štátu
 • sťažnosti a kontrola v obci

 

Článok 3

Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

Článok 4

Organizačný poriadok obecného úradu vymedzuje jeho vnútornú organizáciu, zodpovednosť a rámcové pracovné náplne jednotlivých organizačných útvarov a zamestnancov tak, aby obecný úrad mohol kvalitne a efektívne zabezpečovať všetky činnosti spojené so životom a rozvojom obce.

Článok 5

Na obecnom úrade je dvojstupňové riadenie:

 1. starosta obce
 2. odborní zamestnanci

Článok 6

Členenie a úlohy organizačných útvarov obecného úradu.

Obecný úrad sa vnútorne člení na tieto útvary:

 1. Ekonomika, financie, majetok obce
 • účtovníctvo
 • fakturácia, finančné operácie
 • výkazy a štatistika
 • majetok a inventarizácia, evidencia
 • evidencia nehnuteľnosti v obci, evidencia domov a stavieb
 • spravuje bankové účty v Dexia banka Slovensko, a.s.
 • finančné operácie medzí obcou a školami a príspevkovými organizáciami
 • hotovostný platobný styk, vedenie pokladne
 • zodpovedá za správne uzatvorenie trezoru a odoberá od pracovníčok pokladne do trezoru
 • rozdeľuje a eviduje stravné lístky pracovníkom OcÚ
 • vedie evidenciu majetku obce v inventárnych knihách
 • vypracúva výkaz prehľad aktív a pasív
 • vydáva potvrdenie, ktoré nevyžaduje prerokovanie v OZ s podpisom starostu
 • vedie evidenciu kúpy a predaja pozemkov a nehnuteľností obce
 1. Evidencia obyvateľstva, dane a poplatky, personálne a mzdové otázky
 • evidencia obyvateľstva, trvalé pobyty, voličské zoznamy
 • evidencia a vybavovanie sociálnych pomoci, opatrovateľské služby
 • evidencia a zabezpečovanie miestnych daní a poplatkov
 • správa cintorína, evidencia hrobových miest
 • vedenie personálnej a mzdovej agendy
 • pripravuje podklady k výplatám
 • vyhotovuje pracovné zmluvy zamestnancom, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, na návrh starostu vyhotovuje platové dekréty
 • komplexné vyhotovenie miezd a odvody zamestnancov OcÚ, pracovníkov na dohody a odmeny poslancov OZ
 • vedie dokumentáciu CO obyvateľov obce
 • vyhlasovanie v miestnom rozhlase
 • vydáva potvrdenie, ktoré nevyžaduje prerokovanie v OZ s podpisom starostu
 • evidencia priestupkov a súdnych rozhodnutí.
 1. Bytové hospodárstvo a prenájom nebytových priestorov
 • podateľňa a výpravňa písomností, došlá a odoslaná pošta
 • zabezpečovanie a vedenie písomnej agendy, rozhodnutí starostu a obecného zastupiteľstva, príprava rokovaní obecného zastupiteľstva a všeobecne záväzných nariadení
 • zabezpečovanie zákona o ochrane osobných údajov
 • úradná tabuľa obec
 • overovanie listín a podpisov
 • aktivačné práce nezamestnaných
 • vypracovanie materiálov prenesenej štátnej správy
 • činnosť na úseku územného plánu a stavebného poriadku
 • činnosť na úseku majetko-právnych vzťahov
 • ohlasovanie drobných stavieb a stavebných úprav
 • spolupráca s katastrom nehnuteľnosti
 • kontrola platieb z nájmu bytov a služieb s tým spojených
 • uzatvára zmluvy na prenájom nebytových priestorov
 • kontroluje platenie záloh na ÚK, TÚV a prenájom
 • štátna starostlivosť o životné prostredie na úseku ochrany ovzdušia a ochrany prírody a krajiny
 • miestny vodovod a kanalizácia
 1. Dom kultúry a školstvo
 • kultúra, knižnica, občianske a spoločenské záležitosti
 • účtovníctvo DPH
 • fakturácia, finančné operácie DPH
 • školstvo ZŠ, MŠ
 • vyhlasovanie v miestnom rozhlase
 • pomáha pri organizovaní akcií poriadaných OcÚ
 • podľa potreby vykonáva práce, ktoré určí starosta obce

 

Článok 7

Súčasťou tohto organizačného poriadku je aj organizačná schéma obecného úradu a personálne obsadenie funkcie a zložiek obecného úradu v Lietavskej Lúčke.

Tento organizačný poriadok Obecného úradu v Lietavskej Lúčke zobralo na vedomie Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15. novembra 2010.

Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. decembra 2010 a týmto dňom sa ruší organizačný poriadok zo dňa 03.03.2003. 

Príloha č. 1 Organizačná schéma obecného úradu v Lietavskej Lúčke
Príloha č. 2 Personálne obsadenie funkcie a zložiek Obecného úradu                                                      


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka