Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Projekty

Nadstavba prístavba a stavebné úpravy MŠ Lietavská Lúčka

logo_eu_irop_mp

 

Prijímateľ: Obec Lietavská Lúčka
Cementárenská 3, Lietavská Lúčka
 
Názov projektu: Nadstavba prístavba a stavebné úpravy MŠ Lietavská Lúčka
 
Kód ITMS2014+: 302021I007
 
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10
 
Operačný program:
 
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
 
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
 
Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
 
Miesto realizácie projektu:
 
MŠ, k. ú. Lietavská Lúčka, parcela č. KN 223/2, 223/1
 
Celkové oprávnené náklady:
 
311 490,07 EUR
Výška poskytnutého NFP:
 
295 915,57 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:
 
15 574,50 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky http://www.mpsr.sk/

 

Opis projektu:
Základným cieľom realizácie projektu bude zvýšenie kapacity  MŠ v celkovom počte o  20 detí,  čím sa zvýši celková kapacita MŠ na 91 detí a  dosiahne nárast hrubej zaškolenosti detí v MŠ.
Demografický vývoj obce v súčasnosti poukazuje na zvyšujúci sa nárast detí v predškolskom veku. MŠ v Lietavskej Lúčky taktiež navštevujú deti z obce Porúbka.

Špecifické ciele, ktoré sa realizáciou projektu naplnia sú:

 • Zvýšenie rozvoja vzdelávania začínajúceho už na predprimárnom stupni,
 • Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materskej školy,
 • Zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania,
 • Sprístupnenie služieb infraštruktúry MŠ v obci, čím dochádza k zlepšeniu kvality života obyvateľov obce,
 • Integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Na základe demografického vývoja,  obec Lietavská Lúčka potrebuje  vytvoriť 20 miest v rámci MŠ, čo bude slúžiť na predprimárne vzdelávanie pre deti občanov obce Lietavská Lúčka a obce Porúbka. Prístavba a nadstavba MŠ v obci bude zrealizovaná k existujúcej MŠ, ktorá je situovaná v centrálnej časti obce oproti základnej škole. MŠ využíva na športové aktivity telocvičňu a multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ.

Ciele projektu:
Cieľom projektu je zabezpečenie ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám prostredníctvom investovania do vzdelania, školení a odbornej prípravy určenej deťom v predškolskom veku v obci Lietavská Lúčka, čo priamo korešponduje s globálnym cieľom IROP, ktorý je definovaný „prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.
Cieľ projektu dosiahneme  nadstavbou plne bezbariérovej  novej triedy so zázemím pre 20 detí k existujúcej MŠ  v obci a projekt  rieši taktiež rozšírenie kuchyne a jedálne, ktorá hygienicky,  priestorovo ani kapacitne nespĺňa normové požiadavky. V súčasnej dobe  obec  nedokáže uspokojiť požiadavky rodičov detí súvisiace s poskytnutím kvalitného predprimárneho vzdelávania uplatňujúceho prvky inkluzívneho vzdelávania.


 

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy - Dom kultúry so súp. č. 467

logo_op_kzp logo_eu_fond logo_siea
     
Prijímateľ: Obec Lietavská Lúčka
Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka

Názov projektu:

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy - Dom kultúry so súp. č. 467
Kód ITMS2014+: 310041K652
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Miesto realizácie projektu: Dom kultúry so súp. č. 467k. ú. Lietavská Lúčka, parcela č. KN 144/1 
Celkové oprávnené výdavky 270 117,15 EUR
Výška poskytnutého NFP: 256 611,29 EUR (95%)
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 13 505,86 EUR (5%)

Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na www.op-kzp.sk.
Riadiaci orgán Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky http://www.minzp.sk/
Spostredkovateľský orgán SIEA www.siea.sk

Stručný popis projektu: Zateplenie obvodového plášťa bude realizované kontaktným zateplovacím systémom ETICS. Zatepļovací systém bude tvoriť kombinácia vybraných materiálov zhļadiska tepelnéRiešené časti strechy z hļadiska tepelno-technického ako aj z hļadiska odolnosti voči poveternostným vplyvom na základe hodnotení Energetického Auditu neplnísvoju funkciu. Klampiarske oplechovanie a atikové oplechovania budú odstránené. Navrhnuté je kompletné odstránenie všetkých vrstiev strešného plášťa aţ ponosnú konštrukciu panel PZD, na ktoré bude uloţená nová skladba vrátane spádovej vrstvy.Pôvodné otvorové konštrukcie – drevené okná a dvere boli roku 2000 nahradené novými plastovými otvorovými konštrukciami s izolačným dvojsklom. Vzhļadomna to, že od tejto čiastočnej rekonštrukcie uplynulo 17 rokov a s ohļadom na súčasný stupeň netesnosti a jestvujúcich otvorových konštrukcií, opotrebovaniakovaní a tesnení rámov je ich výmena nevyhnutná. navrhuje sa výmena za plastové okná a dvere s presklením izolačným trojsklom.V projekte sú navrhnuté odstránenie všetkých výplní s výnimkou dvojice presklených stien v zádverí. Navrhnutá je výmena za plastové okná s izolačným trojskloms rovnakým otváraním a delením. Z titulu zateplenia budovy došlo k zmene rozmeru okien na východnej strane na 1.NP.Navrhnutá skladba strechy zodpovedá poţadovaným tepelnoizolačným požiadavkám, navrhnutá krytina zaručuje dokonalú tesnosť povrchu. Vrstvy strešnéhoplášťa budú k podkladu kotvené mechaniky prostredníctvom teleskopických kotiev. Podļa hodnotení energetického auditu je dvojíca plynových kotlov s celkovým výkonom 96 kW technický zastaraná a vykazuje vysoký stupeň amortizácie. Tátozostava kotlov bude vymenená za 2 kotle 2x 35 kW. Bude vykonané hydraulické vyregulovanie na ústrednom kúrení so znížením teplotného spádu. Detailné parametre rieši projekt vykurovania.Budova má vyriešený bezbariérový prístup.

Z jednotlivých navrhnutých opatrení bol zostavený projekt zníženia energetickej náročnosti objektu, ktorý obsahuje výpočet energetických a ekonomických úspor.Opatrenia, ktoré sú súčasťou projektu, boli vybrané na základe posúdenia ekonomických, environmentálnych technických, prevádzkových, úžitkových alegislatívnych kritérií. Súhrn navrhovaných opatrení vrátane ich investičných nákladov, úspor energie a nákladov na energie sú uvedené v EA. Kombinácioujednotlivých opatrení nie je možné dosiahnuť úspory rovnajúce sa jednoduchému aritmetickému súčtu úspor jednotlivých opatrení, nakoľko úspory energiedosiahnuté práve rekonštrukciou zdroja tepla predstavujú 13% z potreby tepla na vykurovanie budovy.

Ciele projektu: Realizáciou navrhovaných opatrení stavebných úprav objektu dôjde k zníženiu spotrebyprvotného paliva z čoho vyplýva zníženie zaťaženia životného prostrediaznečisťujúcimi látkami: tuhé znečisťujúce látky (TZL), SO2, NOx, CO.Predpokladané úspory energie dosiahnuté opatreniami:budú 105,869 MWh.Zároveň sa zvýši životnosť budovy o niekoľko rokov, pretože zateplením dôjde k revitalizácii obvodového plášťa, ktorý nebude vystavený nepriaznivým klimatickýmpodmienkam v takej miere, ako doteraz. Finančné zdroje na technickú a prevádzkovú udržateľnosť budú získavané z ušetrených výdavkov na vykurovanie pozateplení budovy a výmene okenných otvorov. Udržateľnosť projektu a následný monitoring bude realizovaný prostredníctvom interných zamestnancov obecnéhoúradu v úzkej spolupráci s odborníkmi z externého prostredia.


 

100. výročie vzniku Československej republiky - prežime ho spolu

logo programu.png

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky v rámci  programu INTERREG V-A SK-CZ.

Názov projektu:

100. výročie vzniku Československej republiky - prežime ho spolu

Cieľ projektu:

Projekt je zameraný na upevňovanie existujúcej a vytváranie novej spolupráce medzi cezhraničnými obcami a základnými školami v Žilinskom a Zlínskom kraji, ale aj na inovatívny vzdelávací prístup k žiakom, v oblasti našich československých dejín, vytváranie spoločných väzieb a  osobnostného rastu so zameraním na formovanie našej regionálnej identity. Aktivity projektu sú zamerané na aktívnu cezhraničnú spoluprácu, pripomenutie si 100. výročie vzniku Československej republiky, priblíženie zainteresovaným spôsobom našu spoločnú históriu, ponúknuť im pohľad na československú históriu od slovenských a českých pedagógov, rozvoj jazykových a telesných kompetencií.

Vedúci partner:

Obec Lietavská Lúčka

Hlavný cezhraničný partner:

Obec Horní Bečva

Začiatok projektu:

1.10.2018

Ukončenie projektu:

31.7.2019

Celkové oprávnené výdavky projektu:

13 363,00 €

Z toho príspevok z ERDF:

12 694,84 €

Aktivity projektu:

Spoločné vzdelávacie a športové aktivity

Aktivita spočíva v usporiadaní 8 florbalových turnajov, ktorými si spoločne s partnermi pripomenieme 100. výročie založenia Československej republiky. Na turnajoch, ktoré sa uskutočnia v SR, si pedagógovia zo ZŠ H. Bečva a ZŠ L. Lúčka pripravia prezentáciu pre účastníkov na tému vzniku a fungovania Československej republiky, aby títo mladí ľudia mali možnosť vnímať túto udalosť v česko-slovenskom podaní. Na turnajoch, ktoré sa uskutočnia v ČR, sa uskutoční súťaž na tému 100. výročia, ktorú opäť pre deti pripravia obaja partneri spoločne.

Turnaje sa uskutočnia v kategóriách: 6.-7.ročník chlapci, 6.-7.ročník dievčatá, 8.-9.ročník chlapci, 8.-9.ročník dievčatá. V každej kategórii budú štartovať dve mužstvá zo SR a dve z ČR. Každé mužstvo bude pozostávať z 10 členov.  Čiže spolu 16 mužstiev a 160 účastníkov. Vždy 1. kolo turnaja sa pre každú kategóriu uskutoční na SR a druhé v ČR. Ako pamiatku na turnaj dostane každý účastní pamätný diplomom.Družstvá budú zo ZŠ L. Lúčka, ZŠ H. Bečva a prípadne ďalších partnerských škôl, ktoré pozveme na turnaj.

Zabezpečenie materiálneho vybavenia pre usporiadanie florbalového turnaja v SR.


 

Spoločný pohyb a komunikácia namiesto počítača

logo_programu

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky/Českej republiky v rámci  programu INTERREG V-A SK-CZ.

Názov projektu:

Spoločný pohyb a komunikácia namiesto počítača

Cieľ projektu:

Projekt je zameraný na inováciu vzdelávacích programov s dôrazom na osobnostný a profesijný rozvoj žiakov základných škôl v obci Lietavská Lúčka a Horní Bečva. Cieľom zavedených inovácii je prispieť k pripravenosti žiakov vstúpiť na pracovný trh. Aktivity projektu sú zamerané na pluralitné vzdelávanie, rozvoj jazykových kompetencií, zvládanie stresu, rozvoj zodpovednosti a telesnej kultúry. Projekt ďalej prispieva k udržaniu a rozvoju stabilného partnerstva cezhraničných obcí.

Vedúci partner:

Obec Lietavská Lúčka

Hlavný cezhraničný partner:

Obec Horní Bečva

Začiatok projektu:

1.2.2018

Ukončenie projektu:

31.1.2019

Celkové oprávnené výdavky projektu:

198 251,40 €

Z toho príspevok z ERDF:

168 513,47 €

Aktivity projektu:

1. Príprava inovovaných spoločných vzdelávacích programov

V oblasti telesnej výchovy sa zadefinujú cviky pre domácu telesnú prípravu, aktivity pre domácu telesnú prípravu na školských ihriskách, pripraví sa metodická príručka, pripraví sa metodika pre aktivity pre domácu telesnú prípravu na školských ihriskách a ďalšie metodické postupy pre inováciu vyučovania telesnej výchovy prostredníctvom domácej telesnej prípravy.

V oblasti zemepis sa pripravia úvodné a záverečné testy, obsah vyučovacích blokov a ďalšie metodické postupy pre inováciu vyučovania zemepisu.

Aktivita bola zrealizovaná, spoločne sme vytvorili inováciu vzdelávacích programov.

2. Testovanie vytvorených spoločných vzdelávacích programov/výstupov v praxi a vyhodnotenie efektivity

Inovácia vzdelávacieho programu v oblasti zemepisu bude spočívať v zavedení do vyučovania vyučovacie bloky vykonávané v reči a pedagógom partnera, zážitkové učenie priamo spojené s kultúrnym, prírodným či historickým kontextom a rozvojom jazykových kompetencií prostredníctvom testov a záverečnej práce. 

3. Zavedenie (využitie) vytvorených spoločných vzdelávacích programov/výstupov do praxe a vyhodnotenie efektivity

Inovácia vzdelávacieho programu telesnej výchovy bude spočívať v zavedení domáceho cvičenia do vyučovacieho procesu. Zavedením tohto prvku do vyučovania očakávame zvýšenie fyzickej kondície žiakov a lepší osobnostný rozvoj prostredníctvom zodpovednosti a konfrontácie s českými vrstovníkmi.

4. Vydanie/tlač pracovných listov/ pracovných zošitov, učebných textov/metodických príručiek

Bude publikovaná metodická príručka a tiež tabule popisujúce aktivity pre cvičenie na školských ihriskách. Metodické materiály okrem grafického zobrazenia cvikov, aktivít a ich opisov budú podporované aj obrazovou prezentáciou na digitálnom nosiči.

Obálka - žiaci     Brožúra-žiaci
Obálka - učitelia   Metodika - učitelia
Tabula
 

5. Výmenné stáže pedagógov

Zmyslom aktivity je konfrontácia z pohľadu vyučovacích procesov a vnímania týchto procesov žiakmi vychovávaných v inom jazykovom a kultúrnom prostredí.

6. Výmenné pobyty žiakov

Výmenné pobyty žiakov sa budú realizovať v oblasti telesnej výchovy a zemepisu.

7. Spoločná konferencia

Na záverečnej konferencii sa stretnú zainteresovaný pedagógovia, zástupcovia škôl a realizátori projektu, aby vyhodnotili zavedené a testované inovácie ako aj ich prínos, vyhodnotili dosiahnuté výsledky a vytvorenú spoluprácu, identifikovali prípadné problémy, zadefinovali si možnosti a spôsob ďalšieho napredovania a prerokovali ďalšie témy týkajúce sa cezhraničnej spolupráce či  spoločných inovácií vzdelávania.

8. Obstaranie vybavenia potrebného k zavedeniu spoločných programov

Zakúpenie všeobecnej a tematickej mapy ČR-SR pre vyučovanie zemepisu.

Zakúpenie športových potrieb ako lopty, švihadlá a podobne pre testovanie žiakov a športové aktivity v rámci telesnej výchovy.

Aktivita bola zrealizovaná, bolo obstarané vybavenie potrebné k zavedeniu spoločných programov.

9. Stavebné práce súvisiace so zavedením spoločných vzdelávacích programov

Vybudovanie multifunkčného ihriska na koordináciu pobytu a pohybových zručností detí, ktoré bude využívané v rámci inovovaného vzdelávacieho programu pre testovanie žiakov ako aj pre realizáciu aktivít domácej telesnej prípravy na školských ihriskách, nakoľko škola aktuálne nedisponuje takýmto ihriskom.

PRIEBEH AKTIVÍT k 31.12.2018

k bodu 2 - Realizácia prebieha, boli vykonané úvodné testovania žiakov, prebehli vyučovacie bloky v jazyku cezhraničného partnera a zážitkové učenie v regióne partnerov

k bodu 3 - Realizácia prebieha, bolo vykonané úvodné testovanie a prebieha zvyšovanie kondície a obratnosti žiakov

k bodu 9 - Realizácia aktivity bola ukončená a multifunkčné ihrisko bolo vybudované

DSC_0177.jpg 

Zvýšenie bezpečnosti v obci Lietavská Lúčka

Obec Lietavská Lúčka bola úspešná v žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality projektom „Zvýšenie bezpečnosti v obci Lietavská Lúčka“ v roku 2016. Celkové náklady projektu boli vo výške 16.310,71 eur, pričom dotácia z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola vo výške 8.000,00 eur. Celkový počet kamier osadených v obci je 12 ks. Ich umiestnenie je nasledovné:

 1. Dom kultúry – vstup
 2. Dom kultúry – nádvorie a ZŠ roč. 1.-4.
 3. ZŠ roč. 1.-4. ul. Májová vstup
 4. parkovisko pri obecnom úrade, ul. Májová
 5. park pri obecnom úrade
 6. nádvorie areálu Materskej školy
 7. Základná škola roč. 5.-9. ul. Skalka – viacúčelové ihrisko
 8. Zdravotné stredisko ul. Cementárenská
 9. Hasičská zbrojnica ul. Žilinská cesta
 10. križovatka ulíc M. Chmeliara – Ilovská cesta
 11. križovatka ulíc Ilovská cesta – Na Vápenicu
 12. Ul. Na Pleš – cintorín Lietavská Lúčka

Tieto kamery sú prepojené na obslužné pracovisko. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti, a to objektívnej a subjektívnej, občanov a návštevníkov obce. Ďalším cieľom je zefektívnenie ochrany majetku obce, občanov a inštitúcií sídliacich v obci. V nadväznosti na tento projekt je vypracovaný Bezpečnostný projekt a príslušné vykonávacie smernice pre ochranu osobných údajov.

V závislosti od finančných prostriedkov obec predpokladá rozšírenie projektu na ďalšie časti obce Lietavská Lúčka.

Projekt je realizovaný za podpory Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a poskytovateľa dotácie – Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Okresného úradu v Žiline.


 


 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Lietavská Lúčka

trvalo_vysvetlujuca_tabula

 

 


 


 

Harmonogramy projektu Spolupráca cez monitor

pozvanka_krstknihy.pdf(134 kB)pozvanka_krstknihy.pdf
program_krstknihy.pdf(65.4 kB)program_krstknihy.pdf
sprava_projekt_monitor.pdf(36.1 kB)sprava_projekt_monitor.pdf
harmonogram_24_03_2015.pdf(61.4 kB)harmonogram_24_03_2015.pdf
Harmonogram_19_3_2015.pdf(81.8 kB)Harmonogram_19_3_2015.pdf
Harmonogram_24_2_2015.pdf(81.7 kB)Harmonogram_24_2_2015.pdf
Harmonogram 27_11_2014.pdf(61 kB)Harmonogram 27_11_2014.pdf
Harmonogram 4 11 2014.pdf(61.4 kB)Harmonogram 4 11 2014.pdf
lOGo_1 Logo_2

 

Tradície detskými očami

Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich predkov. Náš kraj je špecifický tým, že má veľmi bohaté ľudové tradície. Či sú to ľudové odevy, ľudové zvyky, ľudové piesne a tance, ľudová gastronómia, ale aj ľudové remeslá. Ľudové remeslá, žiaľ, pomaly, ale isto upadajú do zabudnutia.

Remeslá – slovo známe síce mladej generácii, ale deti už nepoznajú jeho obsah. V školskom roku 2013/2014 v našej škole sa uskutočňuje mikroprojekt pod názvom „Tradície detskými očami“. Je to už druhý väčší a veľmi zaujímavý cezhraničný projekt v našej škole, kde žiaci spoznajú obsah  slova remeslá a dokonca si remeslá sami vyskúšajú. Prídu na to, že ľudia v minulosti nemali ľahký život. Všetko si museli vyrobiť vlastnými rukami, a preto si aj všetko viac vážili. Zistia, že rovnaké remeslá sú aj u našich moravských susedov.

Tento mikroprojekt je  jeden z krokov k podpore rozvíjania citu detí ku kráse, k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov.

Kľúčovou aktivitou mikroprojektu sú workshopy, usporiada sa šesť spoločných cezhraničných workshopov. Workshopy budú zamerané na techniky ľudových remesiel: prácu s drôtom, košikárstvo, háčkovanie, hrnčiarstvo, tkanie, nácviku tradičných piesní i tancov a podobne. Lektorky si pripravia program interaktívne , aby sa deti mohli do práce aj zapájať a techniky si osvojiť. Participujúce lektorky budú zo Živeny. V týchto spolkoch sú zanietenci, ktorí zachovávajú remeslá pre ďalšie generácie. 

Na každom workshope bude päť lektoriek a budú sa konať v priestoroch základných škôl. Tri workshopy sa  uskutočnia v Lietavskej Lúčke a tri v Hornej Bečve. Na každom sa zúčastní po 15 detí z každej školy. Po skončení programu budú pre deti pripravené výlety.

Pri nácviku ľudových piesní a tancov budú vzájomne spolupracovať spevácky krúžok v CVČ pri ZŠ Lietavská Lúčka a spevácka skupina Lúčanka.

Na záver mikroprojektu po skončení worshopov, bude pre deti, ktoré ich absolvovali, usporiadaná verejná prezentácia v kultúrnych priestoroch Lietavskej Lúčky. Na tejto prezentácii budú môcť deti ukázať a predviesť nielen svojim rodičom, ale aj širokej verejnosti, čo sa na workshopoch naučili. V rámci sprievodného programu vystúpi spevácka skupina Lúčanka, spevácky krúžok zo ZŠ Lietavská Lúčka a Hornej Bečvy a malá dychová hudba z Hornej Bečvy.

Mikroprojekt  „Tradície detskými očami“ má v súčasnej dobe počítačov  a techniky veľký význam a môžeme ho realizovať hlavne vďaka obecným úradom na oboch stranách hranice. Realizátormi sú síce školy, ale všetka ďalšia práca je na pleciach starostu a pracovníčiek obecného úradu ¬Lietavská Lúčka. Cezhraničný partner sa do realizácie tejto aktivity zapája predovšetkým aktívnou účasťou na všetkých workshopoch a vystúpením v záverečnom programe.

Vďaka projektu získame oblečenie pre deti zo speváckeho krúžku, pre spevácku skupinu Lúčanka a obec získa kvalitné ozvučenie.

Význam projektu

Projekt vedie:                                                                                              

 • k žiaducemu oživovaniu kultúrnych tradícií a ich spoznávaniu
 • k pozitívnemu vzťahu ku obci na druhej strane hranice
 • k odstraňovaniu cezhraničných bariér

                                                                      

 

 

obec Horní Bečva ZŠ Lietavská Lúčka obce Lietavská Lúčka
erb_becva erb_skola erb_lucka

Bližšie informácie


 
harmonogram_24052014.pdf(130.9 kB)Harmonogram - 24.05.2014
harmonogram_ludove_remesla6.pdf(140.7 kB)Harmonogram - 24.4.2014
harmonogram_lud_remesla5.pdf(144.4 kB)Harmonogram - 3.4.2014
harmonogram_lud_remesla4.pdf(143.9 kB)Harmonogram - 27.3.2014

 

 


 

 

 
logo_1 logo_2

Vážení občania,

prostredníctvom tohto webového odkazu  vás chceme informovať o prebiehajúcom mikroprojekte podporeného z prostriedkov  Európskej únie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.  V priebehu roku  2013 realizujeme  mikroprojekt s názvom:

„vedoMOSTY - ukážme čo vieme“

V školskom roku 2013/2014 sa na našej škole začal projekt cezhraničnej spolupráce s názvom VedoMOSTY.
Projekt je zameraný na spoluprácu partnerov v oblasti základného vzdelávania. Jeho zmyslom je prostredníctvom spoločných aktivít rozvíjať a zvyšovať kvalitu poskytovaného vzdelania v podmienkach základných škôl. Chceme vytvoriť priestor, kde deti budú nenútene a zábavnou formou spoznávať krajinu cezhraničného partnera a vytvárať si ku nej vzťah. Avšak nejde len o spoločné podujatia, ale chceme tento projekt využiť aj ako nástroj porovnávania kvality vzdelávania na jednotlivých stranách hranice a tiež ako nástroj motivácie žiakov ku lepším vzdelávacím výsledkom.
Okrem športových a kultúrnych aktivít uskutoční sa aj systém spoločného testovania vedomostí v ročníkoch 6. – 9. Takýmto spôsobom je pre žiakov vytvorený priestor, kde môžu ukázať svoje vedomosti a to dokonca na medzinárodnej úrovni. Žiaci budú testovaní v predmetoch: biológia, anglický jazyk, fyzika a matematika. Budú súťažiť v päťčlenných družstvách. Sily si zmerajú  aj v športových aktivitách ako napríklad v stolnom tenise, halovom futbale a pod. Uskutoční sa aj spoločná dopravná výchova, spoločný deň pohybovej gramotnosti, finančný sprievodca malých i veľkých a aktivita pod názvom Spoločné kultúrne dedičstvo našich národov, konaná z príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metóda na územie Veľkej Moravy.
Samozrejme na žiakov čakajú aj výlety. Všetky aktivity sú zamerané aj na vytváranie nových vzťahov medzi deťmi.
Partnermi projektu sú obce Lietavská Lúčka na slovenskej a Horní Bečva na českej strane, realizátormi sú základné školy zriadené obcami.
Vďaka tomuto projektu sa podarí na našej škole renovovať podlahy a dať modernejšie osvetlenie do telocviční, vymeniť dve odvetrávacie okná vo veľkej telocvični, doplniť športové zariadenie a rozšíriť  dopravné ihrisko v materskej škole.

Bližšie informácie


 

 

 


 

 


 

logo_1

logo_2

Vážení občania ,

prostredníctvom tohto webového odkazu  vás chceme informovať o prebiehajúcom mikroprojekte podporeného z prostriedkov  Európskej únie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.  V priebehu roku  2012 realizujeme  mikroprojekt s názvom:

„Cezhraničné dni hasičov“

Mikroprojekt je zameraný predovšetkým  na realizáciu spoločných cezhraničných  podujatí s partnerským Sborem dobrovolních hasičú z Horní Bečvy (ČR).
V rámci mikroprojektu sa realizovali tieto aktivity:
A1: Prvá slávnostná spoločná schôdza hasičských zborov
A2: Prezentácia jednotlivých hasičských zborov a výmena skúseností
A3: Športovo - hasičské súťaže zamerané na  vekovú kategóriu žiakov a dorastencov
A4: Športovo - hasičské súťaže zamerané na vekovú kategóriu mužov
A5: Vydanie spoločnej publikácie
A6: Súťaž v Hornej Bečve o pohár Cyrila a Metoda

Celkový rozpočet mikroprojektu predstavuje sumu 13 637,29 EUR

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka