Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Slobodný prístup k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoby bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Lietavská Lúčka k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať. Žiadateľ nemusí preukazovať žiadny dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje.

Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, služobného tajomstva, informácie odovzdané bez právnej povinnosti, bankového tajomstva, informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, daňového tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo, obchodného tajomstva, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ak hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie.

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:

1. písomnou formou

  • na adresu: Obecný úrad Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11  Lietavská Lúčka
  • v podateľni Obecného úradu Lietavská Lúčka
  • na e-mail: info@lietavskalucka.sk

2. osobne – na Obecnom úrade v Lietavskej Lúčke počas stránkový hodín

Pondelok od 8.00 do 11.00 h od 11.30 do 15.00 h
Streda od 8.00 do 11.00 h od 11.30 do 17.00 h
Piatok od 8.00 do 11.00 h od 11.30 do 13.00 h

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

1. Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradnej tabuli umiestnenej pred budovou Obecného úradu v Lietavskej Lúčke, Cementárenská 3, prípadne na internetovej stránke mesta: www.lietavskalucka.sk.

2. Žiadosti vybavuje priamo príslušný zamestnanec a to do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

3. Informácie sa žiadateľovi podávajú v akejkoľvek vhodnej žiadateľom požadovanej forme – odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky.

4. Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov.

Ako podať opravný prostriedok ?

Proti rozhodnutiu Obce Lietavská Lúčka o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej veci sa týka, čo sa navrhuje.

Odvolanie sa podáva písomne na Obec Lietavská Lúčka a rozhoduje o ňom starosta obce. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať súdom.


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka