Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Štatút obce

ŠTATÚT OBCE LIETAVSKÁ LÚČKA

Obecné zastupiteľstvo v Lietavskej Lúčke na základe § 11 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva
pre kat. územie obce Lietavská Lúčka tento

štatút obce
Lietavská Lúčka

 

Prvá hlava
§ 1
Úvodné ustanovenia

 1. Štatút obce Lietavská Lúčka upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovania čestného občianstva, cien obce a odmien.
 2. Štatút obce Lietavská Lúčka je základným normatívno - právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2
Postavenie obce

 1. Obec Lietavská Lúčka je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
 2. Územie obce Lietavská Lúčka tvorí samostatné katastrálne územie. Zmeny územia obce Lietavská Lúčka možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
 3. Obec Lietavská Lúčka je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
 4. Obec Lietavská Lúčka má právo na svoje obecné symboly.
 5. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§ 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 1. Obyvateľom obce Lietavská Lúčka je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.
 2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností.
 3. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
 4. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.
 5. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).
 6. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 4
Samospráva obce Lietavská Lúčka

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe. (§ 4 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb.)
 2. Samosprávu obce Lietavská Lúčka vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom :
  a) orgánov obce
  b) hlasovaním obyvateľov obce
  c) verejným zhromaždením obyvateľov obce
 3. Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.
 4. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia („ nariadenia“).
  Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.
  Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.
  Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lietavskej Lúčke.
 5. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR. č. 369/1990 Zb. - § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Druhá hlava
MAJETOK OBCE
§ 5

 1. Majetok obce Lietavská Lúčka tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou.
  Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.
 2. Majetok obce Lietavská Lúčka sa používa najmä :
  - pre verejné účely
  - na podnikateľskú činnosť
  - na výkon samosprávy obce
  Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
 3. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely ( najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá ) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
 4. Majetok obce, ktorý slúži na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s platnou právnou úpravou (najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom).
 5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
 6. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
 7. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 6

 1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
 2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
  Sú povinné najmä :
  - udržiavať a užívať majetok
  - chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
  - používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania
    svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi
  - viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou
 3. Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
 4. V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) obce Lietavská Lúčka koná v jej mene starosta obce.

§ 7

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.
 2. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.
 3. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 8

      Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 9

 1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Lietavská Lúčka“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä :
  - majetok obce Lietavská Lúčka
  - nadobúdanie a prevody vlastníctva obce
  - postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám správu
    majetku obce
  - hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce
  - nakladanie s cennými papiermi
  - aukčný predaj vecí
  - kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom
  - odpustenie pohľadávok obce

Tretia hlava
FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE
§ 10
Financovanie

 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.
 2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami) príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.
 3. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 11
Rozpočet

 1. Základom finančného hospodárenie obce Lietavská Lúčka je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.
  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje jeho záverečný účet obce.
 2. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).
  To isté sa týka záverečného účtu obce.
 3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
  Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.
  Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.
 4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.
  O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním.
  O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
 5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
 6. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad.
  Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi - Rozpočtovými pravidlami SR na ten - ktorý rok.
 7. Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatíva na podporu životného prostredia.
 8. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 9. Ročnú účtovnú uzávierku obce Lietavská Lúčka overuje auditor. (§ 9 ods. 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

§ 12
Rozpočtové provizórium

 1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1 januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
 2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
 3. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Lietavská Lúčka“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Štvrtá hlava
ORGÁNY OBCE

§ 13
Základné ustanovenia

 1. Orgánmi obce sú:
  a) obecné zastupiteľstvo
  b) starosta
 2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:
  a) obecná rada
  b) komisie obecného zastupiteľstva
  c) obecný úrad v Lietavskej Lúčke
  d) obecný požiarny zbor v Lietavskej Lúčke
  Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. (§ 18 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).
 3. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Obecné zastupiteľstvo Lietavská Lúčka
§ 14

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Lietavská Lúčka zložený z poslancov zvolených v priamych v priamych voľbách obyvateľmi obce Lietavská Lúčka.
 2. Obecné zastupiteľstvo v Lietavskej Lúčke má 9 poslancov.
 3. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§ 15
Úlohy obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Lietavská Lúčka a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
 2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä :
  a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,
  c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11 a ods. 1 písm, b) zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, a okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11 a ods. 1 písm. c) cit. zák.,
  e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
  f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
  g) uznášať sa nariadeniach obce,
  h) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat  hlavného kontrolóra obce,
  i) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy,
  j) zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,
  k) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
  l) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
  m) udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,
  n) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
  o) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad 30.000,- Sk,
  p) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 30.000,- Sk,
  r) schvaľovať aukčný predaj vecí,
  s) stanovovať farby obce, obecnú zástavu a obecný erb,
  t) schvaľovať štatút obce,
  u) určovať plat starostu obce v rozsahu a v súlade s osobitnou právnou úpravou.
 3. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.
 4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lietavskej Lúčke.

§ 16
Starosta obce

 1. Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
  Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.
 2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).
 3. Starosta najmä:
  a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady
  b) vykonáva obecnú správu,
  c) zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým
      osobám,
  d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo
       iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  e) uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
  f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.
 4. Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.

§ 17
Zástupca starostu

 1. Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva.
 2. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
 3. Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim.
 4. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
  a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
  b) nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu (§ 13 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990
       Zb. v znení zmien a doplnkov),
  c) vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so
      zabezpečením chodu obecného  úradu

§ 18
Hlavný kontrolór obce

 1. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
 2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce.
 3. Hlavný kontrolór najmä:
  a) vykonáva kontrolu:
  - nakladania s majetkom obce vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických
    lebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
  - účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
  - hospodárenia s finančnými zdrojmi obce
  - čerpanie rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
  - správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo
     poskytnutých, fondov a dotácií
  b) preveruje:
  - ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu
    z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia
    na nápravu,
  - tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
  - opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci,
  - možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,
  c) vypracúva odborné stanoviská:
  - k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom
    zastupiteľstve.
 4. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.
 5. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce.
 6. Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo.
 7. Hlavný kontrolór ja za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
 8. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
  Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.
 9. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.
 10. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

§ 19
Obecná rada

 1. Obecná rada je zložená zo 4 poslancov obecného zastupiteľstva.
 2. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
 3. Obecná rada sa schádza podľa schváleného časového plánu práce a podľa potreby, najmenej jedenkrát za mesiac. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu.
 4. Obecná rada najmä:
  a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného
      zastupiteľstva, rerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov
      a jednotlivých oddelení obecného úradu,
  b) organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
  c) organizuje práce na príprave rozpočtu obce,
  d) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov
      a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy
      obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,
  e) pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
  f) navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností,
  g) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva
      obecnému zastupiteľstvu a starostovi,
  h) organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a utvára podmienky
       pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov
       a pripomienok,
  i) plní ďalšie úlohy podľa uznesení obecného zastupiteľstva.
 5. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.

§ 20
Komisie obecného zastupiteľstva

 1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.
 2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
 3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie - ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
  Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov.
  Predseda komisie:
  - riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne
    s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
  - zostavuje plán činnosti,
  - organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
  - zastupuje komisiu navonok.
 4. Obec Lietavská Lúčka má vytvorené tieto stále komisie:
  a) pre kultúru. mládež a šport
  b) pre životné prostredie a sťažnosti
  c) finančná a školstvo
 5. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.
 6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
  a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi,
       k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým - pre obec - investičným zámerom,
  b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci
       a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné informovať,
  d) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
      dozerajú a hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným
      obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú ako sa vybavujú sťažnosti,
      oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
 7. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.
 8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

§ 21
Obecný úrad

 1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce.
 2. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
 3. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä :
  a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
  b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
      obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,
  c) pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom
      konaní,
  d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
  e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
  f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
 4. Prácu obecného úradu vedie starosta obce.
 5. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Lietavskej Lúčke, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Piata hlava
HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE
§ 22

 1. Hlasovanie obyvateľov obce Lietavská Lúčka o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
 2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh: (§11 a ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov)
  a) na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,
  b) na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má
       podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,
  c) petície skupiny obyvateľov obce v počte 20 % oprávnených voličov ku dňu podania tejto
      petície.
 3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.
 4. Hlasovanie obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.
 5. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

Šiesta hlava
VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE
§ 23

 1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.
 2. Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vždy:
  - ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce,
  - ak o to požiada nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva.
 3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov, resp. jeho časti.
 4. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecnom záväznom nariadení.
 5. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Lietavskej Lúčke, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.). O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov, resp. často obce.
 6. Obecné zastupiteľstvo môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce.

Siedma hlava
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
§ 24
Úvodné ustanovenie

 1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
 2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami časti obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 25
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
 2. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.
 3. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia.
  Mandát poslanca zanikne, ak (zák. 233/98):
  a) poslanec odmietne zložiť sľub alebo ak zloží sľub s výhradou,
  b) poslanec bez vážneho dôvodu, bez ospravedlnenia, 3 - krát po sebe sa nezúčastní na
      zasadnutí obecného zastupiteľstva,
  c) poslanec počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach
      obecného zastupiteľstva,
  d) vzdaním sa funkcie poslanca,
  e) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
  f) ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ak jeho spôsobilosť na právne
     úkony bola obmedzená,
  g) ak poslanec zmení trvalý pobyt mimo územia obce,
  h) zlúčením alebo rozdelením obce,
  i) smrťou poslanca,
  j) ak poslanec začne vykonávať funkciu zamestnanca odborného aparátu obce,
  k) ak poslanec začne vykonávať inú funkciu, nezlúčiteľnú s funkciou poslanca,
  l) uplynutím 4 - ročného funkčného obdobia.

§ 26
Práva a povinnosti poslancov

 1. Poslanec je oprávnený najmä:
  a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy,
       podnety, pripomienky a námety,
  b) interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,
  c) požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií, a iných subjektov
      s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
  d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú
       v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
  e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení
       a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
  f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon
       poslaneckej funkcie.
 2. Poslanec je povinný najmä:
  a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
       ktorého sa zúčastní,
  b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých
       bol zvolený,
  c) dodržiavať štatút obce Lietavská Lúčka, a rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
       v Lietavskej Lúčke ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy.
  d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
 3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
 4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 27
Náhrady poslancov

 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
 2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
 3. Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena (plat).

Ôsma hlava
VZŤAH OBCE K OKOLITÝM MESTÁM
§ 28

 1. Veci spoločného záujmu obce Lietavská Lúčka a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.
 2. Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

Deviata hlava
VZŤAHY S ORGÁNMI ŠTÁTU,
S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI,
S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI
A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI
§ 29

 1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s Okresným a obvodnými úradmi, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou, a pod.).
 2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

Desiata hlava
SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO,
CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

PRVÁ ČASŤ
Čestné občianstvo, ceny a odmeny
§ 30
Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a) Čestné občianstvo obce Lietavská Lúčka
b) Cena obce Lietavská Lúčka
c) Cena starostu obce Lietavská Lúčka
d) Odmeny

§ 31
Čestné občianstvo obce Lietavská Lúčka

 1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie, vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Lietavská Lúčka
 2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
 4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Lietavská Lúčka.
 5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 32
Cena obce Lietavská Lúčka

 1. Cena obce Lietavská Lúčka sa udeľuje za:
  - vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
    publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
  - činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky kultúrny rozvoj
     obce,  jeho propagáciu doma i v zahraničí,
  - činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov,
  - o udelení ceny obce rozhoduje Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou
     poslancov.
 2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
 3. Cenu obce Lietavská Lúčka tvorí plaketa s erbom a peňažitá odmena, výšku ktorej určí OZ. K cene obce sa vydáva potvrdenie ( preukaz ) o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.
 4. Cenu obce Lietavská Lúčka slávnostne odovzdá laureátom starosta obce.
 5. Cena obce Lietavská Lúčka sa môže udeliť ročne päťkrát.
 6. Cena obce Lietavská Lúčka sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.
 7. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§ 33
Cena starostu obce Lietavská Lúčka

 1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce - občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.
 2. Cenu starostu obce Lietavská Lúčka tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.
 3. Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 10 - krát.
 4. Evidencia sa vedie v Kronike obce Lietavská Lúčka, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 34
Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoj obce.

TRETIA ČASŤ
Kronika obce Lietavská Lúčka
§ 35

 1. Kronika obce Lietavská Lúčka sa vedie v úradnom jazyku.
 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch.
  Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
 4. Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje obecná rad po predbežnom prerokovaní a vyjadrení v kultúrnej komisii OZ.

Jedenásta hlava
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH
§ 36

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
 3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
 4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácií a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 37
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

 1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

§ 38
Pomoc pri mimoriadnych situáciách

 1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa vzniku, inak toto právo zanikne.

Dvanásta hlava
§ 39
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Štatút obce Lietavská Lúčka je základnou právnou normou obce Lietavská Lúčka. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
 2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 3. Štatút obce Lietavská Lúčka bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Lietavskej Lúčke dňa: 15. novembra 2010 uznesením č. 20/XXXVIII/10.
 4. Štatút obce Lietavská Lúčka nadobúda účinnosť dňom: 01. decembra 2010

 

V Lietavskej Lúčke, dňa 15.11. 2010

 

 

                                                                                                                  Ing. Marian Sliviak
                                                                                                                  starosta obce


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka