Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Súčasnosť

Farská charita

v Bytčici vznikla dňa 17. 11. 2014. Je registrovaná a metodicky koordinovaná Diecéznou charitou v Žiline V zmysle Stanov Diecéznej charity je jedným zo základných pilierov poslania cirkvi. Je jej podstatným znakom, neodmysliteľným elementom pastoračného konania, nielen privátnou kresťanskou aktivitou. Naša FCH má momentálne 6 dobrovoľníkov.  

Cieľom farskej charity je venovať sa starým a chorým ľuďom so zdravotným postihnutím, ľuďom bez domova, pomáhať pri vybavovaní dokladov, venovať sa mnohodetným rodinám, osamoteným, deťom a mládeži, pomáhať pri krízových situáciách

Aktivity, ktoré vykonáva:

 • konkrétna služba mnohodetným rodinám, opusteným, chorým a iným
 • príprava na sviatky – pečenie koláčov, výroba darčekov
 • tvorivé dielne
 • zbierka a distribúcia šatstva
 • potravinová pomoc
 • zbierka školských pomôcok
 • pomoc nezaopatreným deťom so školskými pomôckami
 • slávenie sviatkov, jubileí, spoločenských akcií
 • vydávanie Farského listu    

Počas svojho krátkodobého pôsobenia má farská charita za sebou bohatú činnosť. V spolupráci s Obú v Liet. Lúčke sme niekoľkokrát zorganizovali zbierku šatstva a domácich potrieb pre diakoniu Broumov a iné neziskové organizácie na Slovensku. Pre matky s deťmi v spolupráci s neziskovou organizáciou „Áno pre život“ sme sprostredkovali darovanie detského kočíka, ošatenia. Pomáli sme pri organizovaní a pohostení po koncerte R. Kubelíka.  Zúčastnili sme sa na výročnej púti  na Živčákovej hore v Turzovke. Pri generálnej vizitácii vo farnosti sme pomáhali pri oprave a montáži vchodových dverí do kostola, zúčastňovali sme sa brigád na úprave okolia kostola alebo príprave hodovej slávnosti v Lietavskej Lúčke. Zúčastňujeme sa aj na vzdelávacích podujatiach, organizovaných Diecéznou charitou v Žiline a raz do roka v Advente sa stretávame so sídelným biskupom.
Radi by sme aj naďalej šírili pomoc, nielen materiálnu ale aj duchovnú a tak chceme ku adventnému obdobiu pripraviť niečo pre povzbudenie duše i tela. Všetkým sú nám povzbudením slová sv. Otca Františka: "Ten, kto žije misiu Charity, nie je jednoduchým pracovníkom, ale doslova Kristovým svedkom. Je osobou, ktorá hľadá Krista a necháva sa Kristom hľadať; osobou, ktorá miluje s Kristovým duchom, duchom nezištnosti, duchom daru".

Farskú charitu tvoria členovia: 
Agáta Chmurová, vedúca
Anna Papánová,  zástupca
Viera Janurová, pokladník
Helena Zubajová, dobrovoľník
Irena Zuziaková, dobrovoľník
Milan Kasák, dobrovoľník     

Súhrnná správa o činnosti farskej charity v Bytčici za rok 2017

Súhrnná správa o činnosti farskej charity v Bytčici za rok 2016


 

Biblické spoločenstvo

To, čo platí o každodennom pokrme pre naše telo, sa dá povedať aj o našej duši. Musí sa sýtiť, ak chce dýchať a napredovať. Tomuto sa učíme už piaty rok na našich biblických stretaniach. Každé stretnutie má svoj stály program. Na začiatku si prečítame časť zo sv. Písma a za pomoci bližšieho vysvetlenia uvažujeme, akým spôsobom nás Božie slovo má ovplyvňovať v každodennom živote. Tento školský rok sme začali uvažovať nad Listami sv. Jána apoštola, ktoré nám približujú náš kresťanský život v pravde a láske v našom každodennom živote. Povzbudíme sa na mnohých osobných príkladoch i zážitkoch. Neobídeme ani život vo farnosti, lebo len vtedy je farnosť živá, ak sa o ňu zaujímame. Dostaneme odpovede na otázky, s ktorými si sami nevieme rady a priblížime si život v cirkvi. 

Všetci sa vždy tešíme a pokiaľ nám v tom nebránia rodinné alebo pracovné povinnosti, radi sa schádzame raz mesačne vo štvrtok po sv. omši. Ďakujeme duchovnému otcovi, že nám venuje čas, odovzdáva nám svoje bohaté pastoračné skúsenosti, aby sme sa stávali vernejšími svedkami Ježišovej lásky medzi bratmi a sestrami nielen vo svojej farnosti, ale aj medzi známymi vo svojom okolí.

Nechajme sa povzbudiť v Roku milosrdenstva podnetným príkladom (neplatí len pre tento rok).

„Istý človek, ktorý mal troch priateľov, bol na súde obvinený za zločiny, za ktoré mu hrozil trest smrti. Prvý priateľ ho hneď zradil; druhý šiel s ním až pred dvere súdnej siene, ale dostal strach a hneď ušiel; tretí zostal stáť pri ňom aj počas procesu, aby ho obhájil.“ Tieto prípady majú symbolické vysvetlenie: zemské dobrá nás opúšťajú v okamihu smrti; blízki a priatelia nás privedú až k hrobu, potom sa vrátia domov; iba skutky milosrdenstva nás môžu brániť pred Večným súdom

Život v spoločenstve je vždy obohatením, preto Vás radi medzi sebou privítame.


 

Rehoľné spoločenstvo Dcér sv. Františka z Assisi

Od r. 2011 sa nachádza vo filiálke Lietavská Lúčka Rehoľné spoločenstvo Dcér sv. Františka z Assissi. Je neodmysliteľnou súčasťou našej farnosti, lebo sestričky sú s nami spojené nielen každodennou modlitbou za nás, ale aj službou pre našich starších, chorých a nevládnych spoluobčanov, pre ktorých zabezpečujú nedeľné slúženie sv. omší o 9.00hod (výnimočne aj v inom čase).

Poslanie komunity:

 • starostlivosť o mentálne chorých v Domove sociálnych služieb TAU v Turí
 • práca v kuchyni
 • apoštolát v katechéze

Každý štvrtok sa konajú adorácie v kaplnke Božského Srdca Ježišovho od 17. do 18. hod.

Komunity Slovenskej provincie sú miestami, kde je možnosť adorácie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Adorácia Eucharistického Krista je prameňom duchovnosti každej sestry i celého spoločenstva. Pokojná chvíľa opravdivej adorácie má väčšiu cenu a väčšiu silu duchovnej plodnosti ako najintenzívnejšia činnosť, čo aj apoštolská.

Ich služba našim spoluobčanom spočíva aj v prinášaní sv. prijímania chorým, ktorí sa nemôžu zúčastniť na sv. omši. Samozrejme na požiadanie.


 

Spoločenstvo modlitieb otcov

V októbri 2013 bolo vytvorené nové spoločenstvo v našej farnosti. Pán Jaroslav Lešták prišiel s návrhom vytvoriť spoločenstvo modlitieb otcov, ktoré by malo za úlohu prosiť a ďakovať za otcov rodín a rodiny v našej farnosti. Prvé adorácie v modlitbách a rozjímaní prežili muži – otcovia 11. októbra 2013 po večernej sv. omši. Tohto stretnutia sa zúčastnilo päť mužov – otcov. Stretanie by sa malo uskutočňovať jedenkrát za dva týždne.

Okrem toho sa mužovia zapájajú v pôstnom období do pobožnosti krížovej cesty, ktorá je napísaná pre otcov – mužov a rodiny. Na túto adoráciu pozývajú otcovia a rodinné spoločenstvá. V pôstnom období 18.02.2016 sa zorganizovala cez regionálne centrum modlitieb otcov stretnutie z celého regiónu. Konalo sa na Hájiku v kostole Božieho milosrdenstva. Po sv. omši sme adorovali Oltárnu Sviatosť. Sv. omšu slúžil otec Gabriel, OFM. Po modlitbách a čítaní sv. Písma sme si vypočuli svedectvá o Božej prítomnosti a pomoci. Stretnutie sa skončilo prednesením prosieb a prianí otcov. Na toto podujatie prišli členovia z okolia – Považskej Bystrice, Bytče, Rajeckých Teplíc a z prímestských štvrtí Žiliny. Sme radi, že aj naša farnosť mala svoje zastúpenie troch členov. Celému stretnutiu predsedal p. Ivan Melo.


 

Spoločenstvo modlitieb matiek

Skupinky Modlitby matiek (MM) z komunity Útecha sú malé modlitebné spoločenstvá. V našej farnosti sú od októbra 2009 a postupne pribúdajú ďalšie skupinky.

Modlitby matiek sa začali roku 1995 v Anglicku. V tom čase sa mame Veronice dostala do rúk kniha so štatistikou o problémoch mladých ľudí s názvom Čo to robíme našim deťom? Po jej prečítaní zostala chvíľu vo veľkej úzkosti nad budúcnosťou svojich detí a vnúčat. Rozmýšľaľa, ako je možné zmeniť toto obrovské zlo, ktoré sa doslova valí na naše deti v podobe násilia, alkoholu, drog, rozpadnutých rodín, zneužívania, promiskuity atď. A Božia odpoveď nato všetko bola modlitba. Cítila, ako jej Pán hovorí: „Veronica, modli sa za svoje deti!“ A ona túto výzvu zobrala vážne. Na charizmatickej konferencii vo Walsinghame prišla za ňou jej švagriná Sandra a povedala jej: „V noci som sa zobudila na slová: „Modli sa za svoje deti.“ Dohodli sa, že sa budú modliť jeden mesiac spolu tretí desiatok radostného ruženca „ktorého si, Panna v Betleheme porodila“. Začali sa modliť za svoje deti a postupne za deti celého sveta, pričom základom ich modlitby sa stalo odovzdanie. Boh ich viedol, aby v modlitbe neustále odovzdávali svoje deti do náručia Pána Ježiša vo vedomí, že on vie najlepšie, čo potrebujú. Veronicina odpoveď na Božiu výzvu znela: „Pane, viem, že mi to dávaš Ty na starosť, buď Ty mojim Pánom a ja budem len Tvojou sekretárkou.“ Láskavý Boh odmenil jej „áno“ tak, že pod vedením jeho Ducha napísala modlitby do knižôčky MM, ktorých zavŕšením je samotná modlitba odovzdania. V priebehu niekoľkých rokov sa Modlitby matiek rozšírili do 116 krajín sveta bez akejkoľvek reklamy a cielenej popularity. Modlitby matiek sa šíria samé z Božej milosti. Pán Boh si sám do nich povoláva matky, ktoré cítia potrebu ešte viac sa modliť za svoje deti. On si nepotrebuje robiť reklamu.

V skupine MM majú byť 2, najviac 8 matiek. MM sú pre všetky ženy so srdcom matky. Stretávame sa pravidelne 1x do týždňa. Počas stretnutia sa modlíme len tie modlitby, ktoré sú napísané v knižôčke. Sú jednoduché a výstižné. K nim pridávame modlitby, ktoré vyjdú z nášho srdca po práve prečítanej modlitbe. Iné modlitby nepridávame, lebo stoja za nami mamy na celom svete, ktoré sa modlia tie isté modlitby z rovnakej knižočky. Jednota matiek celého sveta v modlitbách, ktoré sa modlíme na MM, je veľmi vzácna a pre nás mamy dôležitá. Piliere spirituality MM: odovzdanosť a dôvera; neradiť; neohovárať; nevynášať dôverné veci


 

Stretnutia mladých s duchovným otcom

Každé dva týždne sa skupinka mladých ľudí (vysokoškoláci i zamestnaní, chlapci i dievčatá) stretáva s naším duchovným otcom na fare aby čítali Sv. písmo, zamýšľali sa nad prečítaným textom a diskutovali na aktuálne témy. Bohatý duchovný i vzdelávací program je dopĺňaný zaujímavými aktivitami. Zároveň prehlbujeme naše priateľstvá i rastieme vo viere pod dohľadom nášho duchovného otca.

 

Stretnutia „mladí pre mladých“ (animátorská prípravka)

Stretnutia Mladí pre mladých, sme otvorili  len uplynulý rok a to spočiatku s cieľom formácie mladých animátorov. Evka Štaffenová, Nika Ďurajková a Martin Kubáň sa stretávajú so skupinou mladých teenagerov (vo veku 15-18 rokov), každé dva týždne, na starej fare. Program je veľmi rozmanitý (prednášky, diskusie, aktivity, hry) dopĺňaný príležitostnými jedno i viac dňovými výletmi. Zameriavame sa na osobný rozvoj, duchovný rast, nachádzanie skutočných hodnôt a správnych postojov v dnešnom svete. Učíme sa ako pracovať s deťmi a pri organizácií akcií v našej farnosti budujeme i malé mládežnícke spoločenstvo.

.


 

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka