Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Rozhodnutie - zmena stavby pred dokončenímVytlačiť
 

stavba: Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala
stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

stavebné objekty:
611-00 Prípojka VN pre tunel Višňové ZP
611-01 VN káblový vývod z rozvodne 110/22 kV Lietavská Lúčka
611-02 VN káblový prívod do objektu západného portálu
611-03 Prekládka VN vzdušného vedenia a prívod pre západný portál


 
 

Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020Vytlačiť
 

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

„Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“    -  zaslanie  záverečného stanoviska

Okresnému úradu Žilina, odboru  starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“), bol predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Podľa § 14 ods. 4 zákona Vám zasielame záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“.

Dotknutým orgánom a dotknutým obciam zasielame záverečné stanovisko prostredníctvom elektronickej adresy: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Dotknutá obec má za povinnosť podľa § 14 ods.5 zákona, zverejniť záverečné stanovisko v mieste obvyklým spôsobom a to v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia a oznámiť, kde a kedy je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Súbor na stiahnutie POH_zilina_zs.pdf POH_zilina_zs.pdf (602.3 kB)

 
 

Územný plán obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, návrh – rozsah hodnotenia Vytlačiť
 

Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina

Vec:  Územný plán obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, návrh“ – rozsah hodnotenia

Okresný úrad Žilina, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon EIA“) na základe predloženého strategického dokumentu obstarávateľa Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11  Lietavská Lúčka, „Územný plán obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, návrh “, začal proces povinného hodnotenia.

V zmysle § 8 zákona EIA po prerokovaní návrhu rozsahu hodnotenia, konanom dňa 28.09.2018 určuje rozsah hodnotenia strategického dokumentu, ktorý je prílohou tohto listu.

V zmysle § 8 ods. 8 zákona EIA verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do desiatich dní od jeho zverejnenia podľa odseku 6) a 7) príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Uvedený rozsah hodnotenia o strategickom dokumente „Územný plán obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, návrh“  zverejnený aj na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-upn-o-lietavska-lucka-navrh


 
 

Menovanie zapisovateľa volebnej komisieVytlačiť
 

Starosta Obce Lietavská Lúčka vymenoval Lýdiu Mazúrovú, bytom M. Chmeliara 375/15, Lietavská Lúčka za zapisovateľku miestnej volebnej komisie obce Lietavská Lúčka pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018.

č. t.: 041/568  81 12, 0902 688  112

e-mail: obec@lietavskalucka.sk


 
 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb a Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvoduVytlačiť
 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia
volieb do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018

Obec  Lietavská Lúčka podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona číslo 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb je 1881.

 

Oznámenie
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Lietavskej Lúčke podľa § 166 ods. 3 zákona číslo 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bodu 2 rozhodnutia predsedu NR SR č. 203/2018Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, uznesením č. 6/XXVIII/2018, zo dňa 02. 07. 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Lietavskej Lúčke bude mať celkom 9 poslancov.
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lietavskej Lúčke uznesením zo dňa 02. 07. 2010 č. 6/XXVIII/2018 určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Lietavská Lúčka na celé funkčné obdobie 2018/2022 na plný úväzok


 
 

dnes je: 20.10.2018

meniny má: Vendelín

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka