Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Informácia o skončení vyvlastňovacieho konaniaVytlačiť
 

Okresný úrad Žilina
odbor výstavby a bytovej politiky
oddelenie štátnej stavebnej správy
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina

Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastnení“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť

o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu
„Diaľnica D1 Višňové – Dubná Skala“

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné informácie:

 • účel vyvlastnenia: obmedzenie vlastníckeho práva – dočasný záber stavby do 1 roka v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej líniovej stavby "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala"
 • údaje o vyvlastniteľovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava, IČO: 35919001
 • katastrálne územie: Lietavská Lúčka
 • parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KN-C č. 1128/8.

Podľa ust. § 10 zákona ods. 3  o vyvlastňovaní, informujeme o ukončení vyvlastňovacieho konania vedeného pod spisovým číslom: OU-ZA-OVBP2-2018/025046/KUL vydaním rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2018.


 
 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaníVytlačiť
 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní vydané - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky "Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové (zmena č. 7)"


 
 

Rozhodnutie Vytlačiť
 

Rozhodnutie - zamietnutie rozkladu Marcela Slávika voči "(zmena č. 6) Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové"


 
 

Obsadenie funkcie prísediacich na Okresnom súde ŽilinaVytlačiť
 

Okresný súd Žilina sa v zmysle ustanovenia § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) sa obracia na obec Lietavská Lúčka so žiadosťou o predloženie kandidátov na funkciu prísediacich a ich následnú voľbu Obecným zastupiteľstvom v Lietavskej Lúčke.

Podľa § 140 ods. 1 zákona prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest.

Podľa § 139 ods. 1 zákona za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý

 • v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
 • je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
 • je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené v § 139 ods. 1 písm. b) až e) zákona a podmienkou štátneho občianstva Slovenskej republiky musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho.

Podľa § 141 ods. 1 zákona prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov.

Podľa § 142 ods. 3 zákona sľub skladá prísediaci do rúk predsedu príslušného súdu a potvrdzuje ho svojím podpisom.

U prísediacich, je žiaduce, aby im pracovné povinnosti dovoľovali zúčastňovať sa na pojednávaniach súdu bez nároku na priznanie náhrady mzdy.

Občania, ktorí majú záujem o výkon funkcie prísediaceho a spĺňajú vyššie uvedené predpoklady, sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Lietavskej Lúčke, u Ing. Marian Sliviaka, starostu obce, tel č. 0905 636 629, do 30. novembra 2018.


 
 

Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a súvisiacich dokumentovVytlačiť
 

Investor: Združenie obcí Rajecká cyklotrasa, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina
stavba: Rajecká cyklomagistrála

 1. Cyklomagistarála - koridor Žilina
 2. Cyklomagistarála - koridor Lietavská Lúčka
 3. Cyklomagistarála - koridor Porúbka
 4. Cyklomagistarála - koridor Poluvsie
 5. Cyklomagistarála - koridor Rajecké Teplice
 6. Cyklomagistarála - koridor Lietavská Lúčka - Lietava

 
 

dnes je: 17.11.2018

meniny má: Klaudia

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka