Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Územný plán obce

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina

Okresný úrad Žilina, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon EIA“) na základe predloženého strategického dokumentu obstarávateľa Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11  Lietavská Lúčka, „Územný plán obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, návrh “, začal proces povinného hodnotenia.

V zmysle § 8 zákona EIA po prerokovaní návrhu rozsahu hodnotenia, konanom dňa 28.09.2018 určuje rozsah hodnotenia strategického dokumentu, ktorý je prílohou tohto listu.

V zmysle § 8 ods. 8 zákona EIA verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do desiatich dní od jeho zverejnenia podľa odseku 6) a 7) príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Uvedený rozsah hodnotenia o strategickom dokumente „Územný plán obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, návrh“  zverejnený aj na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-upn-o-lietavska-lucka-navrh


 

Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina

Vec:  Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, návrh“ – zaslanie oznámenia

Obstarávateľ, Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11  Lietavská Lúčka, doručil Okresnému úradu Žilina, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon EIA“) Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, návrh“, ktorý Vám podľa § 6 ods. 1 zákona ako dotknutému orgánu zasielame.

Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 1 zákona predmetom posudzovania podľa tohto zákona.

Okresný úrad Žilina, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vyzýva Obec Lietavská Lúčka, ako obstarávateľa strategického dokumentu, by ste podľa § 6 ods. 1 zákona, na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení a súčasne požaduje, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obce informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenie a nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 dní od jeho doručenia.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, návrh“ je zverejnené aj na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-upn-o-lietavska-lucka-navrh

Návrh zadania pre vypracovanie územného plánu  obce (ÚPN – O) Lietavská Lúčka, oznámenie o začatí prerokovávania,  žiadosť o podanie  pripomienok

Oznámenie o začatí obstarávania Územný plán obce (ÚPN - O) Lietavská Lúčka

Dotazník pre získanie názorov verejnosti na obsah riešenia Územného plánu obce (ÚPN - O) Lietavská Lúčka


 

dnes je: 22.1.2019

meniny má: Zora

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka