Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15. novembra 2014

Starosta:

poradie   meno kandidáta počet hlasov
1.   Ing. Marian Sliviak 587
2.   Miloš Kozel 143
3.   Jaromír Benko 101
4.   Milada Kelecsényiová 82

 

 

 

 

Poslanci:

poradie   meno kandidáta počet hlasov
1.   Mgr. Daniela Bitušiaková 501
2.   Oľga Bujdáková 447
3.   Adriana Vandliková 420
4.   Ing. Juraj Rosinčin 415
5.   Alica Kučesová 383
6.   Mgr. Vladimír Chmulík 378
7.   Milan Mazúr 364
8.   Ing. Peter Rosinčin 346
9.   Branislav Michalík 343
10.   Ing. Ján Huliak 339
11.   Ing. Stanislav Gejdoš 322
12.   Marek Bros 306
13.   Bc. František Varga 276
14.   Milan Sliviak 232
15.   Miroslav Ščibran 118

 


 

Počet obyvateľov Obce Lietavská Lúčka (k 22. augustu 2014) je: 1 824 obyvateľov


 

Uznesenie č. 8/XXXIII/2014
z XXXIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Lietavská Lúčka
zo dňa 14. júla 2014


K bodu 9. Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2014-2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Lietavská Lúčka

určuje

a) v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 9 poslancov obecného zastupiteľstva obce Lietavská Lúčka na celé volebné obdobie 2014 - 2018
b) v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, rozsah výkonu funkcie starostu obce Lietavská Lúčka na celé funkčné obdobie 2014-2018 na plný úväzok, t.j. 1,0

Poznámka:

V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov,sa môže utvoriť iba jeden volebný obvod, t.j. v obci Lietavská Lúčka bude vytvorený len jeden volebný obvod.


 

Vyhlásenie volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Informácia pre voliča

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce, v meste primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného, v meste mestského zastupiteľstva.

V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice dostane volič prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a štyri hlasovacie lístky, a to hlasovací lístok pre voľby primátora mesta a hlasovací lístok pre voľby  poslancov mestského zastupiteľstva, hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti a hlasovací lístok pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva. Hlasovací lístok pre voľby primátora mesta a hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva sú označené na ľavom okraji farebným pruhom.

Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom - zakrúžkovaním ich poradového čísla.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho zastupiteľstva) zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku).

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného (v meste mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (v meste primátora).

V hlavnom meste Slovenskej republiky  Bratislave a v meste Košice vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta, jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva  a  jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti.

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami  a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka