Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018

Starosta:    
poradie   meno knadidáta počet hlasov
1.   Ing. Marian Sliviak 523
2.   Ing. Miroslav Štaffen 327
3.   Jaromír Benko 28
Poslanci:    
poradie   meno kandidáta počet hlasov
1.   Branislav Michalík 386
2.   Oľga Bujdáková 328
3.   Mgr. Monika Dimitriadu 283
4.   Ing. Miroslav Štaffen 281
5.   Adriana Vandliková 276
6.   Alica Kučesová 265
7.   Pavol Papuga 259
8.   Ing. Peter Rosinčin 248
9.   Ing. Juraj Rosinčin 237
10.   Ing. Stanislav Gejdoš 236
11.   Juraj Janura 224
12.   Mgr. Andrea Kozlová 213
13.   Ing. Ján Huliak 198
14.   Bc. Adriana Oravcová 198
15.   Branislav Hulin 192
16.   Martin Šupej 183
17.   Ľuboš Chmeliar 182
18.   Ing. Peter Griga 179
19.   Mgr. Lucia Nováková, PhD. 177
20.   Katarína Kučesová 174
21.   Ing. František Varga 154
22.   Ing. Michal Benko 138
23.   Katarína Mešková 134
24.   Martina Trnková 132
25.   Vladimír Pernica 117
26.   Jaromír Benko 110
27.   Matej Smetana 87
28.   Peter Kováčik 85
29.   Ing. Norbert Sliviak 71
30.   Bc. Jozef Štefík 52

 


 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Deň a čas konania volieb: 10.11.2018  7.00 h - 22.00 h

Miesto konania volieb: Obecný úrad, Cementárenská 3,  Lietavská Lúčka

Volebný okrsok č. 1

 


 

Menovanie zapisovateľa volebnej komisie

Starosta Obce Lietavská Lúčka vymenoval Lýdiu Mazúrovú, bytom M. Chmeliara 375/15, Lietavská Lúčka za zapisovateľku miestnej volebnej komisie obce lietavská lúčka pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018.

č. t.: 041/568  81 12, 0902 688  112

e-mail: obec@lietavskalucka.sk

 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia
volieb
do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018

Obec  Lietavská Lúčka podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona číslo 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb je 1881.

 

Oznámenie
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Lietavskej Lúčke podľa § 166 ods. 3 zákona číslo 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bodu 2 rozhodnutia predsedu NR SR č. 203/2018Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, uznesením č. 6/XXVIII/2018, zo dňa 02. 07. 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Lietavskej Lúčke bude mať celkom 9 poslancov.
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lietavskej Lúčke uznesením zo dňa 02. 07. 2010 č. 6/XXVIII/2018 určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Lietavská Lúčka na celé funkčné obdobie 2018/2022 na plný úväzok

 


 

Vyhlásenie volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

 

Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III
Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka