Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva pre

 1. samostatnú stavbu alebo jej zmenu,
 2. súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,
 3. jednotlivé stavby súboru stavieb podľa písmena b), ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,
 4. podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického vybavenia

 

Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje

 1. meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
 2. druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
 3. parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností /1/ a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
 4. meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
 5. údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
 6. základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
 7. zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.

 

K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú

 1. doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
 2. projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
 3. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 4. doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
 5. kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
 6. ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
   

 

Stavebné

Územno-plánovacia informácia k výstavbe na území obce

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na kolaudáciu

Žiadosť o rozkopové povolenie

Žiadosť o stanovisko k odňatiu pôdy z PPF

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Doplnenie žiadosti

Vzdanie sa odvolania

Stiahnutie žiadosti

Oznámenie o začatí stavebných prác

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka