Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky Lietavská LúčkaHľadať
 
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Zverejnenie zámeru predať majetok obce priamym predajom

V súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Obec Lietavská Lúčka  zverejňuje zámer predať svoj majetok priamym predajom.

Predmet prevodu:

Predmetom priameho predaja sú tieto nehnuteľnosti:

1. súbor nehnuteľností: pozemok parc. č. C – KN 916/1 orná pôda o  výmere 57 m2 a pozemok parc. č. C – KN 917/1 orná pôda o  výmere 100 m2, v k. ú. Lietavská Lúčka, zapísaný na LV č. 1033 na katastrálnom odbore Okresného úradu Žilina, za minimálnu cenu 960,00 €

2. pozemok parc. č. C – KN 74/1 zastavané plochy a nádvorie o  výmere 219 m2, vytvorený odčlenením z pôvodných parciel registra C-KN č. 74/1,74/2,74/3 a 74/4, v k. ú. Lietavská Lúčka, zapísané na LV č. 1033 na katastrálnom odbore Okresného úradu Žilina za minimálnu cenu 3 860,00 €. Nehnuteľnosť je zaťažená vecným bremenom spočívajúcom v práve uloženia inžinierskych sietí v prospech Stredoslovenskej energetiky Distribúcia, a.s., Žilina.

Ostatné podmienky prevodu:

Kupujúci znášajú všetky náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku, geometrického plánu a s  podaním kúpnej zmluvy na vklad do katastra nehnuteľností.

Cenové ponuky s navrhovanou cenou za prevod nehnuteľností s označením poradového čísla nehnuteľnosti doručia záujemcovia na Obecný úrad v Lietavskej Lúčke, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka najneskôr  dňa 04.10.2018 do 12.00 hod. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.

Schválenie vybratých cenových ponúk sa uskutoční na rokovaní obecného zastupiteľstva najneskôr 1 mesiac od ukončenia súťaže.

Vyhlasovateľ  bude písomne informovať víťazných účastníkov o prijatí ich návrhov ako aj účastníkov, ktorí  neuspeli o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu.


 

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Lietavská Lúčka ako prípad hodný osobitného zreteľa

bec Lietavská Lúčka v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce: nebytový priestor č. 12  na prízemí, vchod č. 30 v podiele 1/1 v obytnom dome so súp. č. 239 postavenom na pozemku parc. č. C –KN 172/7 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach tohto domu a spoluvlastnícky podiel 246/15059  k pozemku parc. č. C –KN  172/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 374 m2, v katastrálnom území Lietavská Lúčka, zapísané na LV č. 1286 na katastrálnom odbore Okresného úradu Žilina.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedený nebytový priestor je určený na vybudovanie kotolne s vlastným vykurovaním pre všetkých vlastníkov bytov tohto bytového domu. Vzhľadom k nevyužiteľnosti priestoru na iné účely a s prihliadnutím na výmeru priestoru je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom. Okrem uvedeného, priestor je znehodnotený tým, že v ňom prechádzajú potrubia a prípojky, ktoré slúžia celému bytovému domu, čím je priestor nevyužiteľný na iné komerčné účely.

Kupujúcim budú: všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov a pozemku v pomernom podiele uvedení v LV č. 1286, k. ú. Lietavská Lúčka

Kúpna cena je stanovená na cenu 570,00 € za predmet prevodu, pričom kupujúci sú povinní zaplatiť náklady za znalecký posudok a správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.


 

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Lietavská Lúčka ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Lietavská Lúčka v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. č. C-KN 1092/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2, C-KN 1072/441 zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2, C-KN 1072/103 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, C-KN 1072/104 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, v katastrálnom území Lietavská Lúčka. Uvedené parcely vznikli geometrickým plánom č. 47643871-77/2017 z pozemku par. č. C-KN 1092/2 zapísaný na LV  č. 1033 a pozemku par. č. E-KN 2041/ a E-KN 2040/1 zapísaných na LV č. 1440 na katastrálnom odbore Okresného úradu Žilina.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sa už 50 rokov nachádzajú v rámci oploteného dvora záujemcov, v ktorom stojí rodinný dom v ich vlastníctve. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemkov na iné  účely a s prihliadnutím na výmeru pozemkov je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom. Okrem uvedeného pozemky sú znehodnotené tým, že pod nimi prechádza kanalizačné potrubie, čím sú nevyužiteľné na stavebné účely.

Kupujúcim bude:        Mgr. Ján Bartáky a manželka  Ing. Alena Bartákyová, bytom Skalka 211/1, 013 11 Lietavská Lúčka

Kúpna cena je stanovená na cenu 3,00 €/m2, na pozemky zastavané stavbou C-KN 1072/103 a 1072/104 a 2,00 €/m2, na pozemky dvor C-KN 1092/19 a 1072/441, celkom 494,00 €.


 

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Lietavská Lúčka ako prípad hodný osobitného zreteľa

Spis.č.: 2017/00045/1052

Obec Lietavská Lúčka v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. č. C – KN 1091/5 o výmere 15 m2, v k.ú. Lietavská Lúčka, vytvorený GP č. 47643871-55/2017 z parc. č. KN-C 1091/1.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je susedným pozemkom k pozemku vo vlastníctve kupujúcich, na ktorom kupujúci plánujú postaviť prístrešok pre autá, na ktorý má vlastník vydané stavebné povolenie. Prevádzaný pozemok bude slúžiť ako prístupová cesta k prístrešku. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné  účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.

Kupujúcim bude:   Ing. Peter Chovanec a manželka Eva, bytom Staničná 251/3, 013 11  Lietavská Lúčka.

Kúpna cena je stanovená na cenu 25,00 €/m2, celkom 375,00 €.


 

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Lietavská Lúčka ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Lietavská Lúčka v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parc. č. C – KN 1038/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 870 m2, v katastrálnom území Lietavská Lúčka, zapísaný na LV  č. 1033 na katastrálnom odbore Okresného úradu Žilina.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je susedným pozemkom k priemyselnej zóne, kde sa nachádza Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s. a Baumit, spol.  s r.o.

Obec Lietavská Lúčka zverejnila inzerát na odpredaj tohto pozemku, avšak neprihlásil sa žiadny záujemca. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné  účely a s prihliadnutím na polohu pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.

Kupujúcim bude :  Ing. Michal Vanca a manželka Marcela, bytom M. Chmeliara 400/40,  013 11  Lietavská Lúčka  

Kúpna cena je stanovená na cenu 11,50 €/m2, celkom 10.005,00 €.   

Ing. Marian Sliviak
starosta obce     

 


 

Podmienky priameho predaja majetku obce

V súlade s ustanovením  § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Obec Lietavská Lúčka  zverejňuje zámer predať svoj majetok priamym predajom.

Predmet prevodu: Predmetom priameho predaja je pozemok  parc. č. C – KN 1038/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 870 m2, v katastrálnom území Lietavská Lúčka, zapísaný na LV č. 1033 na katastrálnom odbore Okresného úradu Žilina. Minimálna cena za predaj pozemku je 18 000 €, pričom ide o stanovenú všeobecnú hodnotu pozemku podľa znaleckého posudku č. 156/2015 vypracovaného znalcom Ing. Milan Bohdal  zo dňa 18.09.2015.

Ostatné podmienky prevodu: Kupujúci znáša všetky náklady spojené s  podaním kúpnej zmluvy na vklad do príslušného katastra nehnuteľností.

Cenovú ponuku s navrhovanou cenou za prevod pozemku doručia záujemcovia na Obecný úrad v Lietavskej Lúčke, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka najneskôr  dňa 05. 11. 2015 do 12.00 h. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada. Schválenie vybratých cenových ponúk sa uskutoční na rokovaní obecného zastupiteľstva najneskôr 1 mesiac od ukončenia súťaže. Vyhlasovateľ  bude písomne informovať víťazných účastníkov o prijatí ich návrhov ako aj účastníkov, ktorí  neuspeli o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu.


 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Lietavská Lúčka, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa


 Obec Lietavská Lúčka na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 3/XXXIII/14, v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok, a to:
 

parcelu č. KN-C 74/49 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k. ú. Lietavská Lúčka.

 

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:

Stanislav Valach, Jaseňová 3220/6, 010 07  Žilina a Jana Valachová Š. Hulína 517/9A, Lietavská Lúčka

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Lietavská Lúčka uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť  z dôvodu, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku. Žiadatelia sú vlastníkmi novostavby rodinného domu a parcela 74/49 slúži ako prístup k pozemku KN-C 74/21. Kupujúci nie sú fyzickými osobami podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce Lietavská Lúčka odo dňa 24.07. 2014

- na internetovej stránke www.lietavskalucka.sk odo dňa 24.07. 2014

 

                                                                                                  Ing. Marian Sliviak

                                                                                                       starosta obce


 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Lietavská Lúčka, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa
 

Obec Lietavská Lúčka na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 6/XXXII/2014, zo dňa 16.06.2014 v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok, a to:
časť parcely č. KN-C 143/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 15 m2, na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k. ú. Lietavská Lúčka.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina, IČO: 36 442 151.

Cena  bola stanovená na 50,12 eur/m2 stanovená podľa Znaleckého posudku č. 81/2014 vypracovaného Ing. Milanom Bohdalom a schválená Obecným zastupiteľstvom v Lietavskej Lúčke pod č. 6/XXXII/2014.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Lietavská Lúčka uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť  z dôvodu, že na predmetnej nehnuteľnosti budúci nadobúdateľ vybuduje transformačnú stanicu, ktorá bude slúžiť na posilnenie NN siete. Kupujúci nie je právnickou osobou podľa §9a, ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce Lietavská Lúčka odo dňa 17. 06. 2014

- na internetovej stránke www.lietavskalucka.sk odo dňa   17. 06. 2014

 

 

                                                                                                   Ing. Marian Sliviak, starosta obce


 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku
obce Lietavská Lúčka 01/2014
 

1) Obec Lietavská Lúčka, so sídlom Cementárenská 3, 013 11  Lietavská Lúčka v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lietavskej Lúčke č. 6/XXXII/2014 zo dňa 16.06.2014 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.

2) Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok prac. č. KN-C 1037/1 záhrady o výmere 561 m2 a KN-C 1038/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 271 m2 - pozemok nachádzajúci sa v obci Lietavská Lúčka, okres Žilina, kraj Žilinský. Uvedené parcely vznikli geometrickým plánom č. 47643871-29/2014, overeným Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor pod č. 764/2014, dňa 07.05.2014 z parciel KN-C 1037 záhrada o výmere 598 m2 a KN-C 1038 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1209 m2, zapísaných na Okresnom úrade Žilina, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Lietavská Lúčka v liste vlastníctva č. 1033.

3) Najnižšia, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetný pozemok ponúka na predaj je stanovená vo výške 22,00 eur/m2; t.j. za 832 m2 vo výške 18 304,00 eura.

4) Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 02.07.2014 do 12.00 hodiny.

5) Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Lietavskej Lúčke, alebo poštou na adresu: Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11  Lietavská Lúčka tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Lietavskej Lúčke do 02.07.2014 do 12.00 h.

6) Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA č. 01/2014 – NEOTVÁRAŤ“.

7) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) Označenie záujemcu:

- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela.

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.

b) Označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to: číslo parcely, druh pozemku, výmeru a katastrálne územie.

c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok.

d) Účel využitia nehnuteľnosti – pozemku.

e) Čestné vyhlásenie záujemcu:

- fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela.

- právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Vzor „Čestného vyhlásenia“ je zverejnený na internetovej stránke obce.

f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela. Vzor „Vyhlásenia“ je zverejnený na internetovej stránke obce.

g) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vo výške 66 eur), ako aj náklady, ktoré vznikli obci v súvislosti s priamym predajom (t.j. náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 120,00 eur, a pod.).

8) Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

9) Obec Lietavská Lúčka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

10) Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

11) Obec Lietavská Lúčka si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

12) V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 041/568 81 12, 0902 688 112 alebo osobne na Obecnom úrade v Lietavskej Lúčke, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku.

V Lietavskej Lúčke, dňa: 17. 06. 2014

                                                                                                  Ing. Marian Sliviak,  starosta obce


 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Lietavská Lúčka, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Lietavská Lúčka na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 18/XVI/12, v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok, a to:

- parcely č. KN-C 202/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2, KN-C 202/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2, KN-C 202/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2, KN-C 202/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2, KN-C 202/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2, KN-C 202/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2, na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k. ú. Lietavská Lúčka.
- parcelu č. KN-C 202/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 270 m2, na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k. ú. Lietavská Lúčka.

Budúcim nadobúdateľom predmetných nehnuteľností majú byť:
vlastníci bytového domu Skalka 213/5

Cena pre parcely KN-C 202/12 až 202/17  bola stanovená podľa Znaleckého posudku č. 72/2012 vypracovaného Ing. Milanom Bohdalom a schválená Obecným zastupiteľstvom v Lietavskej Lúčke pod č. 18/XVI/12 na 5,11 eur/m2.
Cena pre parcelu KN-C 202/2 bola stanovená podľa Znaleckého posudku č. 71/2012 vypracovaného Ing. Milanom Bohdalom a schválená Obecným zastupiteľstvom v Lietavskej Lúčke pod č. 18/XVI/12 na 3,88 eur/m2.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Obec Lietavská Lúčka uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetné nehnuteľnosti z dôvodu, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku. Žiadatelia sú vlastníkmi bytov v bytom dom, ktorého parcela je v susedstve s predmetnými nehnuteľnosťami. Kupujúci nie sú fyzickými osobami podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:
- na úradnej tabuli obce Lietavská Lúčka odo dňa 09. 01. 2014
- na internetovej stránke www.lietavskalucka.sk odo dňa 09. 01. 2014

 


Ing. Marian Sliviak
starosta obce
 


 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Lietavská Lúčka, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Lietavská Lúčka na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 18/XVI/12, v súlade s § 9a ods. 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok, a to:

- parcelu č. KN-C 202/24 zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k. ú. Lietavská Lúčka.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:
Jarmila Škerková, Skalka 7, Lietavská Lúčka

Cena  je stanovená na 5,11 eur/m2 bola stanovená podľa Znaleckého posudku č. 72/2012 vypracovaného Ing. Milanom Bohdalom a schválená Obecným zastupiteľstvom v Lietavskej Lúčke pod č. 18/XVI/12.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Obec Lietavská Lúčka uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť  z dôvodu, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku. Žiadateľka je vlastníčkou susednej parcely KN-C 202/23. Kupujúca nie je fyzickou osobou podľa §9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:
- na úradnej tabuli obce Lietavská Lúčka odo dňa 08.01. 2014
- na internetovej stránke www.lietavskalucka.sk odo dňa   08.01. 2014


Ing. Marian Sliviak
starosta obce


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Počasie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka